Del: - -

Arbejdsmiljøorganisationens lovpligtige opgaver

AMO skal afdække og løse eksisterende arbejdsmiljøproblemer og arbejde med at forebygge, at nye problemer opstår. AMO har også en vigtig opgave i at påvirke kollegerne til løbende at arbejde hen imod et godt arbejdsmiljø.

Hvem skal have en arbejdsmiljøorganisation?

Alle arbejdspladser med flere end 10 medarbejde skal have en arbejdsmiljøorganisation, AMO. I kommuner, regioner og statslige styrelser er der altid etableret en AMO. I kommuner og regioner er AMO og MED-systemet slået sammen til et en-strenget samarbejdssystem. På de fleste statslige arbejdspladser er der både en AMO og et SU-system.

 • Læs mere om arbejdsmiljøet i MED/SU-samarbejdet.

De centrale opgaver

Arbejdsmiljøorganisationens lovpligtige opgaver er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde.

Arbejdsmiljøorganisationen, AMO, skal løbende arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø og har både daglige og strategiske opgaver. Det betyder i praksis, at AMO både skal afdække og løse eksisterende arbejdsmiljøproblemer og arbejde med at forebygge, at nye problemer opstår. Derudover har AMO også en vigtig opgave i at motivere kollegerne til løbende at arbejde hen imod et godt arbejdsmiljø.

Overordnet skal arbejdsmiljøorganisationen sikre:

 • At der mindst én gang om året gennemføres en drøftelse af arbejdsmiljøet og målet for det kommende år
 • At der bliver lavet en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) når der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsprocesser og arbejdsmetoder – hvis det har betydning for arbejdsmiljøet. Under alle omstændigheder skal der laves APV mindst hvert tredje år
 • At fejl og mangler, som kan medføre fare for ulykker eller sygdom, bliver afværget.

Arbejdsmiljøorganisationens overordnede opgaver

Arbejdsmiljøudvalget har ansvaret for at planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøudvalget skal tage sig af de problemer med arbejdsmiljøet, som de lokale arbejdsmiljøgrupper ikke kan løse selv. Udvalget kan også tage initiativ til større, tværgående arbejdsmiljøindsatser.

Arbejdsmiljøudvalget har en række formelle opgaver:

 • Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • At gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • At kontrollere arbejsmiljøarbejdet og orientere arbejdsmiljøgrupperne om det.
 • At deltage i udarbejdelsen af virksomhedens APV.
 • At deltage i fastsættelse af AMO's størrelse.
 • At rådgive arbejdsgiveren om løsning af arbejdsmiljøspørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø kan integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
 • At udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden en gang om året.
 • At opstille principper for oplæring og instruktion.
 • At sørge for, at der bliver udarbejdet en plan over AMO’s opbygning med oplysning om medlemmer og sørge for, at de ansatte kender planen.

Arbejdsmiljøorganisationens daglige opgaver

De lokale Arbejdsmiljøgrupper er grundstammen i arbejdet og har ansvaret for de daglige, operationelle opgaver. Den består af lederen og en valgt arbejdsmiljørepræsentant på den enkelte arbejdsplads. De vigtigste opgaver er:

 • At planlægge og deltage i aktiviteter, der skal beskytte de ansatte og forebygge risici.
 • At deltage i planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og deltage i APV-arbejdet.
 • At sørge for at årsager til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges, og at gentagelser forebygges og hindres. 
 • At kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
 • At kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion.
 • At påvirke til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed.
 • At være kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget.
 • At forelægge arbejdsmiljøproblemer for arbejdsmiljøudvalget, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden.

Læs mere:  


Senest revideret den 13. februar 2024