Del: - -

Metode 3: Omvendt brainstorming

Overdriv ulemperne, og bliv klar over forbedringspotentialerne i en energifyldt proces, der skaber et frirum til at være kritisk og handle på det.

1. Book et lokale med en bar væg eller et whiteboard. Metoden kan gennemføres med op til ti deltagere ad gangen. Er I flere, bør I dele jer op i mindre grupper.

2. Medarbejdere og ledere inviteres til workshoppen og præsenteres for formålet med og rammerne for øvelsen, herunder metodens to faser. Den aktuelle forandring forklares, så alle er indforståede med, hvad den indeholder.

KRITIKFASEN

3. Invitér deltagerne til hver især at tømme hjernen for alle ideer til, hvad der vil garantere et dårligt psykisk arbejdsmiljø og lav trivsel i forandringen. Det kan fx være, ”at vi ikke får noget at vide om, hvorvidt forandringen vil føre til afskedigelser”.

4. Bed deltagerne skrive hver enkelt idé ned på en post-it eller et papkort, og placér alle ideerne på en væg eller et whiteboard.

5. Lad deltagerne prioritere ideerne ved en afstemning. Hver deltager kan fx fordele tre stemmer på de ideer, der med størst sikkerhed vil føre til det uønskede resultat.

6. De ideer, der har fået flest streger (”de værste”), placeres adskilt på væggen eller samles i en bunke. Det er vigtigt, at der ikke udvælges flere ideer end der er tid til at gennemgå i den efterfølgende fase.

FOREBYGGELSESFASEN

7. Diskutér nu de udvalgte ideer én for én. Deltagerne får til opgave at udvikle og drøfte ideer til, hvordan de dårlige scenarier kan forhindres. Alle de ideer og løsningsforslag, som formuleres i denne fase, skrives på post-its eller papkort og sættes op under det pågældende kritiske punkt på væggen.

8. Efter de to faser samler du som facilitator op på processen ved at spørge til, hvilke af de forebyggende ideer der kan omsættes til konkrete handlingsplaner for høj trivsel i forandringen.

9. Spørg deltagerne, hvad de fik ud af øvelsen, og bed dem vurdere, hvilke af ideerne de selv vil kunne gå hjem og arbejde videre med, og hvad der skal arbejdes videre med i andre fora.

Få mere information og hent dialogmetoden "Omvendt brainstorming".

Du kan også hente det samlede hæfte "Skab robuste forandringer".


Senest revideret den 17. august 2020