Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Branchevejledning om arbejdspladsens opgaver i forbindelse med arbejdsulykker.

Hent vejledningen her
Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker undervisnings- og forskningssektoren

Branchevejledning om arbejdspladsens opgaver i forbindelse med arbejdsulykker.

Hent vejledningen her
Del: - -

Sæt forebyggelsen af arbejdsulykker i system

Arbejdsulykker kan og skal forebygges. Det gør I bedst ved at sætte forebyggelsen i system og ved at involvere hele arbejdspladsen. Både ledelse, arbejdsmiljøudvalg/MED/SU-udvalg, arbejdsmiljøgrupper og de enkelte medarbejdere skal involveres for at få indsatsen til at lykkes.

En ordentlig forebyggelse handler om at komme arbejdsulykkerne i forkøbet. I opnår den bedste effekt, når I arbejder langsigtet og systematisk med forebyggelsen. Grundtanken er at undgå, at der opstår problemer i arbejdsmiljøet. Og hvis de alligevel opstår, skal problemerne opfanges, inden at de vokser sig store.

 Vigtige elementer i en systematisk forebyggelse er:

 • Vurder risikoen: Risikovurdering kan ske på flere niveauer og kan foretages løbende. Med APV laver I en risikovurdering af hele arbejdspladsen eller af særlige funktioner eller arbejdsprocesser. Hvis I arbejder med farlige kemiske stoffer og materialer eller har arbejdsprocesser, hvor der udvikles farlig kemi, skal I foretage en kemisk risikovurdering
 • Følg op på ulykker og nærved-ulykker. Vær omhyggelige med at dokumentere alle hændelser. Brug tid på at analysere, hvad der er sket, så I kan forebygge, at det sker igen.
 • Kontroller, at arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, samt at reglerne bliver fulgt. Både de regler, som fremgår af lovgivningen, og de regler, som evt. er aftalt i de lokale MED/SU-aftaler og/eller følger af jeres interne retningslinjer, politikker og instrukser.
 • Brug data aktivt, og hent viden i trivselsmålinger, ulykkes- og sygefraværsstatistik osv. De kan indeholde vigtig information, som I kan analysere.
 • Sæt arbejdet i system med årshjul og handlingsplaner – både i arbejdsmiljøudvalg/MED/SU og i de lokale arbejdsmiljøgrupper.
 • Brug den årlige arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisation/MED/SU, hvor arbejdsulykker og forebyggelse af arbejdsulykker kan indgå som en naturlig del af den samlede drøftelse af arbejdsmiljøet.

Alle har en rolle i forebyggelsen

 • Arbejdsgiveren har det grundlæggende ansvar for, at arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er således arbejdsgiverens ansvar at forebygge, at der sker arbejdsulykker.
 • Ledelsens bevågenhed og aktive involvering er helt afgørende for at få succes med at forebygge arbejdsulykker. Indsatsen skal afspejles på alle ledelsesniveauer, og den skal tænkes ind i arbejdspladsens strategier og i løsningen af kerneopgaven.
 • Arbejdsmiljøgruppen skal deltage i undersøgelse og analyse af omstændigheder og konsekvenser, når der er sket en ulykke eller en nærved-ulykke, samt påvirke den enkelte medarbejder til en adfærd, der fremmer sikkerhed og sundhed.
 • Arbejdsmiljørepræsentanten, AMR, er et vigtigt bindeled mellem arbejdspladsen og arbejdslederen og har konkret viden om de forhold i arbejdet, der kan være relevante for at forebygge arbejdsulykker.
 • Arbejdsmiljø-, MED- og SU-udvalg varetager centrale strategiske opgaver i forhold til at forebygge ulykker. Udvalgene skal bl.a. en gang årligt udarbejde og drøfte en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader på arbejdspladsen med henblik på at styrke forebyggelsen.
 • Alle medarbejdere skal medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø og følge de instrukser, de får om fx sikkerhed og procedurer i arbejdet. Medarbejderne skal informere leder eller arbejdsmiljøorganisation, hvis de bliver opmærksomme på forhold i arbejdet, som kan give risiko for arbejdsulykker.
 • Øvrige ressourcepersoner: Mange arbejdspladser har gode erfaringer med at inddrage andre ressourcepersoner i det forebyggende arbejde, fx arbejdsmiljøkonsulenter, forflytningsvejledere, tillidsrepræsentanter mv. Det kan både give en bredere viden og en grundigere forankring af indsatsen.

 

Forskningen i forebyggelse af arbejdsulykker viser

 • En stærk sikkerhedskultur blandt virksomhedens ledere og medarbejdere er en afgørende faktor for at forebygge arbejdsulykker.
 • Hvis den forebyggende indsats skal virke, skal ledelsen engagere sig synligt og aktivt – og derved vise medarbejderne, at arbejdspladsen prioriterer sikkerhed i dagligdagen.
 • Indsatser, som alene handler om information og kampagner til den enkelte medarbejder, har begrænset effekt på antallet af arbejdsulykker.
 • Inddragelse og hyppig kommunikation om sikkerhed mellem ledelse og medarbejdere er afgørende for at opretholde et godt sikkerhedsklima.
 • Sikkerhedskulturen kan svækkes, hvis arbejdspladsen er presset på fx økonomi, tid og stramme produktionsmål, eller hvis ledelsen ikke bakker aktivt op.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Begynd med det vigtigste

Når I har kortlagt risiko for arbejdsulykker på arbejdspladsen og skal i gang med en handlingsplan, kan det være en god idé, at I i første omgang koncentrerer jer om et mindre antal udvalgte områder. Det kan fx være at:

 • Nedbringe antallet af arbejdsulykker med langvarigt fravær, fx fald- og snubleulykker.
 • Reducere antallet af særligt alvorlige ulykker, fx vold.
 • Fokusere på en særlig gruppe af ulykker, som forekommer relativt hyppigt, fx fald på trapper, stikskader på hospitaler eller hovedskader som følge af boldspil i skoler.

Erfaring viser, at det er lettere at engagere både ledelse og medarbejdere i nogle få initiativer end at forsøge at løse alle problemer på én gang.

Vær opmærksom på, at når I sætter målrettet ind på et område, stiger antallet af indrapporterede nær-ved/arbejdsulykker ofte på kort sigt – netop fordi der kommer fokus på området. På længere sigt skulle det gerne falde, og ofte falder antallet af alvorlige ulykker (eller ulykker med fravær) i takt med den forebyggende indsats.

Læs mere

Branchevejledningen 'Forebyggelse og håndtering af ulykker' er en grundig indføring i regler og metoder til arbejdet med ulykker på jobbet. Vejledningen er udarbejdet i to versioner:

 


Senest revideret den 5. december 2023