Del: - -

Regler om støj i rum for børn og unge

Ud over de generelle regler, som gælder for alle, findes der en række særlige krav til støj og akustik, som specifikt handler om skoler, daginstitutioner, fritidshjem og SFO.

Bestemmelser i Bygningsreglementet

Bygningsreglementet 2018 har en række bestemmelser, som gælder specielt for bygninger for børn og unge. De vigtigste særregler handler om akustik og lydforhold og er samlet i Kapitel 17: Lydforhold.

De er suppleret af en detaljeret vejledning, hvor kravene til skoler, daginstitutioner, fritidshjem og SFO er beskrevet på side 12-20. 

Det vigtigste krav handler om akustik:

 • Efterklangstid i skoler og undervisningsbygninger:  Klasseværelser til normalundervisning i skoler og undervisningsbygninger må have en efterklangstid på maksimalt 0,6 sekund.

  Fællesrum samt gangarealer der bruges til gruppearbejde, samt rum til speciialundervisning må højest have en efterklangstid på kun 0,4 sekund. Det samme gælder for opholdsrum i skolefritidsordninger.

  For andre typer af rum som fx musiklokaler, gymnastiksale og gangarealer gælder andre grænseværdier. Se vejledningen side 16.
 • Efterklangstid i daginstitutioner: Opholdsrum må have en efterklangstid på maksimalt 0,4 sekund. Stort set alle rum i en daginstitution betragtes som opholdsrum, herunder også fællesrum, gangarealer, garderober, trapperum, værksteder, personalerum, kontorer mv. Kun toiletrum, depotrum og tilsvarende regnes ikke som opholdsrum.
 • Læs mere: Forstå efterklangstid på 2 minutter

Bestemmelser i Undervisningsmiljøloven

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø stiller overordnede krav til rammerne for undervisningen, samt om udarbejdelse af undervisningsmiljøvurderinger. 

Begge dele betyder, at loven indirekte stiller krav til lydforholdene: 

 • I lovens §1 står der: "Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt"
 • I lovens §6 om undervisningsmiljøvurdering står der: "Uddannelsesstedets ledelse sørger for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet".

Bestemmelser i Dagtilbudsloven

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) stiller overordnede krav til indholdet og kvaliteten af tilbuddet i daginstitutioner, SFO og fritidshjem samt krav om børnemiljøvurderinger.

Begge dele betyder, at loven indirekte stiller krav til lydforholdene: 

 • I lovens §7 står der, at "børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, der fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring". Samme formulering bruges om fritidshjem i lovens §45.
 • I lovens §12 om børnemiljøvurdering står der: "Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering, som indeholder en kortlægning af dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Børnemiljøvurderingen skal beskrive eventuelle børnemiljøproblemer samt indeholde en handlingsplan". Samme formulering bruges om fritidshjem i §46.

Senest revideret den 20. februar 2023