Nybyggeri og renovering af daginstitutioner

Gennemtænkte rum, som passer til den pædagogiske praksis, er fundamentet for et godt arbejdsmiljø.

Hent vejledningen her
Del: - -

Specielt for skovbørnehaver og lignende

Læs her om de vigtigste love og regler, der er specielle for udebørnehaver, skovbørnehaver, byggelegepladser o.lign. Oversigten er et supplement til branchevejledningen Nybyggeri og renovering af daginstitutioner.

Skovbørnehaver og andre utraditionelle institutionstyper skal også sikre deres ansatte et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 

Mange skovbørnehaver og byggelegepladser har indrettet faste opholdsrum, hvor man kan mødes, spise og gå på toilettet. Det kan fx være i en pavillon, et sommerhus el. lign. For dem gælder de almindelige regler om toiletter, spisepladser, omklædningsmuligheder, som er beskrevet på foregående side – og der skal være gennemført en byggesagsbehandling og udstedt en ibrugtagningstilladelse. Hvis kommunen har et sommerhus, som kommunen stiller til rådighed for arbejdet i en skovbørnehave, så skal sommerhuset opfylde kravene i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, samt bygningsreglementets bestemmelser om daginstitutionslokaler. Dvs., at lokalerne skal byggesagsbehandles på lige fod som en daginstitution. 

De generelle krav til pladsforhold, inventar, hjælpemidler osv. gælder også for disse institutionstyper: Der skal fx være lige så gode ergonomiske forhold i en skovbørnehave, som i en traditionel institution, samt ventilations- og akustikforhold mm. 

Institutioner med skiftende arbejdssted

Hvis institutionen ikke råder over sine egne faste opholdsrum, er den reguleret af reglerne om skiftende arbejdssteders indretning. Krav til indretningen af det skiftende arbejdssted findes i kapitel 4 i bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning.  

De vigtigste krav er, at de ansatte skal have adgang til:

 • Toilet.
 • Passende spiseplads.
 • Håndvask, så vidt muligt med rindende vand.
 • Forsvarlig opbevaring af tøj og personlige ejendele.
 • Omklædningsfaciliteter, hvis der er brug for at skifte tøj.
 • Brusebad med omklædning, hvis arbejdet er stærkt tilsmudsende.


Faciliteterne kan indrettes i et egnet lokale umiddelbart ved arbejdsstedet. I så fald gælder de  sædvanlige regler til et fast arbejdssted. 

De kan også indrettes i en skurvogn. I så fald gælder reglerne om indretning af skurvogne. For skurvogne gælder bl.a.:

 • At der skal være mindst ét aflåseligt toilet pr. 15 ansatte.
 • Spiserum skal have et gulvareal på mindst 0,9 m2 pr. person, der benytter det samtidig med et tillæg på 1 m2.
 • Mad og drikke skal kunne opbevares forsvarligt, helst i et køleskab, og der skal være mulighed for at varme mad og vand til kaffe og lignende.
 • Spiserummet skal have et vinduesareal på mindst 10% af gulvarealet, og mindst ét vindue skal kunne åbnes.

Busbørnehaver

Hvis en bus bruges både til transport og som børnehavens ’hjemsted’, skal den opfylde indretningskravene i kapitel 3 i bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning. I hvert tilfælde må det konkret vurderes, hvor meget bussen skal bruges som egentlig daginstitution.

Arbejdspladsen skal dog altid indrettes med den fornødne rummelighed og inventar til, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Inventar og hjælpemidler skal være indrettet, udformet og opstillet under hensyn til det specielle brug i en bus. 

Lovgivning

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 290. Maj 1993 om Skiftende arbejdssteders indretning:

§ 5. Arbejdsgiveren skal, inden et arbejde iværksættes og under arbejdet, vurdere, om forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige under hensyn til det arbejde, der skal foregå, og hvis dette ikke er tilfældet, sørge for, at forholdene i det omfang, det er muligt og rimeligt, ændres, så arbejdsstedet er forsvarligt indrettet.

Stk. 2. Gener og risici, som arbejdet kan medføre, skal imødegås med passende foranstaltninger, så forholdene er forsvarlige for såvel dem, der udfører arbejdet, som for andre, der er beskæftiget på stedet.

§ 8. Arbejdspladser, der etableres i et transportmiddel eller anden flytbar enhed, f.eks. til biblioteksvirksomhed, kontor eller klinik, skal indrettes med den fornødne rummelighed og inventar til, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Stk. 2. Tekniske hjælpemidler, installationer og udstyr skal være forsvarligt indrettet, udformet og opstillet under hensyn til anvendelsen i transportmidlet m.v.

§ 10. Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte under arbejdet har adgang til

 1. toilet,
 2. passende spiseplads, hvis der er spisepauser under arbejdet,
 3. håndvask, så vidt muligt forsynet med rindende vand og, hvis det af sundhedshensyn er nødvendigt at kunne rengøre sig i varmt vand, med adgang til passende mængder heraf,
 4. forsvarlig opbevaring af tøj og personlige ejendele.

Stk. 2. Der skal tillige være adgang til

 1. omklædning, hvis der som følge af arbejdets art foretages omklædning,
 2. tørring af arbejdstøjet, hvis arbejdet medfører, at arbejdstøjet bliver vådt,
 3. brusebad samt omklædning med adskilt opbevaring af gangtøj og arbejdstøj, hvis arbejdet

Vejledninger fra Arbejdstilsynet:


Senest revideret den 29. maj 2024