Nybyggeri og renovering af daginstitutioner

Gennemtænkte rum, som passer til den pædagogiske praksis, er fundamentet for et godt arbejdsmiljø.

Hent vejledningen her
Del: - -

Inventar og møbler

Læs her om de vigtigste love og regler vedrørende inventar og møbler i daginstitutioner. Oversigten er et supplement til branchevejledningen Nybyggeri og renovering af daginstitutioner.

En velindrettet arbejdsplads med det rigtige inventar og med god plads til at benytte de forskellige hjælpemidler er en vigtig forudsætning for et godt arbejdsmiljø.

I daginstitutioner har møbler og inventar ikke mindst betydning i forhold til ergonomi og arbejdsstillinger. Institutionen skal være indrettet, så det er muligt at udføre alle arbejdsopgaver på en sikker og forsvarlig måde.

Det gælder også de opgaver, som indebærer, at personalet skal løfte, bære eller bøje sig, som fx bleskift, spisning, af- og påklædning i garderoben, modtagelse og aflevering af børnene.

Inventaret skal passe til opgaverne

Overordnet kræver reglerne om arbejdsmiljø, at der på en arbejdsplads skal være passende inventar, tekniske hjælpemidler, så arbejdet kan udføres forsvarligt.

I forskellige bekendtgørelser har ministeriet og Arbejdstilsynet formuleret en række supplerende krav til inventar og møbler. Blandt de vigtigste krav kan nævnes:

• Arbejde med uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller arbejdsbevægelser skal undgås. I daginstitutioner betyder det bl.a., at indretning og inventar skal hjælpe personalet til at undgå løft, foroverbøjede arbejdsstillinger osv.

• Inventar og hjælpemidler skal være indstillelige i fornødent omfang, hvis arbejdsopgaverne kræver det, og hvis det anvendes af forskellige personer. Det betyder fx, at arbejdsborde, pusleborde osv. bør kunne indstilles i højden, og at spiseborde, stole og andre møbler, som skal bruges af de ansatte, bør være i voksenstørrelse.

• Egnede og effektive tekniske hjælpemidler skal være tilgængelige på arbejdspladsen. Igen er højdeindstillelige pusleborde et godt eksempel.

• Møbler og andet inventar skal være lavet af materialer, som ikke er sundhedsfarlige - fx ved at afgive skadelige dampe eller kemikalier.

• Valget af inventar har indflydelse på, hvor let og effektivt der kan gøres rent. Fx er væghængte toiletter og møbler, der let kan flyttes, en fordel for rengøringen.

Garderober og toiletter

Der skal være plads nok til, at personalet kan arbejde i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. 

Det gælder fx i garderober, hvor der skal være plads nok til, at personalet kan sidde på en stol eller en taburet, hvis de skal hjælpe børnene med at tage tøjet af og på. 

Det gælder også på børnetoiletter, hvor der skal være plads til både højdeindstillelige pusleborde og til at hjælpe børnene under og efter toiletbesøg. 

Der bør i øvrigt være to toiletter og to håndvaske pr. 20 børn. Mindst ét af toiletrummene skal være indrettet til børn i kørestole.

På arbejdspladser skal der indrettes wc-rum, baderum og udenomsrum. Rummene skal opfylde følgende betingelser (Bygningsreglementet § 222):

Adgang fra arbejds- og opholdsrum til wc-rum skal ske gennem et forrum.

Wc-rum eller forrum hertil skal forsynes med håndvask.

Forrum kan være fælles for flere wc-rum.

Antallet af wc’er skal tilpasses antallet af beskæftigede.

Velfærdsforanstaltninger for de ansatte må normalt ikke stå til rådighed for andre end dem, der er beskæftiget på arbejdsstedet.

Arbejdstilsynets At-vejledning A.1.9 om faste arbejdssteders indretning:

§ 30. Der skal på arbejdsstedet findes passende inventar, således at arbejdet kan udføres forsvarligt.

Stk. 2. Stole, arbejdsborde og lignende, der anvendes ved skiftende arbejdsopgaver eller af skiftende personale, skal i fornødent omfang være indstillelige.

Stk. 3. Inventaret skal være fremstillet af materialer, der ikke frembyder sundhedsfare. Udformning og materialer skal være af en sådan art, at inventaret kan renholdes effektivt på hensigtsmæssig måde over for de forureninger, det udsættes for.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1234 af 29. oktober 2018 om Arbejdets udførelse:

§ 10. Ved udførelsen af arbejdet skal det sikres:

  1. At udformning af arbejdspladser, inventar, tekniske hjælpemidler samt valg af arbejds- og produktionsmetoder så vidt muligt passer til de personer, der skal benytte disse.
  2. At egnede og effektive hjælpemidler, såsom løfteanordninger og transportmidler m.v., er tilgængelige i det omfang, det er nødvendigt, for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Vejledninger fra Arbejdstilsynet:


Senest revideret den 17. januar 2023