Nybyggeri og renovering af daginstitutioner

Gennemtænkte rum, som passer til den pædagogiske praksis, er fundamentet for et godt arbejdsmiljø.

Hent vejledningen her
Del: - -

De ansattes rum

Læs her om de vigtigste love og regler vedrørende de sekundære rum i daginstitutioner: Køkkener, depoter, rengøringsrum, møderum, spiserum og rum til hvile, bad og omklædning. Oversigten er et supplement til branchevejledningen Nybyggeri og renovering af daginstitutioner.

Generelt

Både bygningsreglementet og reglerne om arbejdsmiljø stiller krav til, hvordan de ansattes rum skal indrettes. Rummene falder i to grupper:

• Spiserum og rum til hvile, bad og omklædning. Det er de rum, som i arbejdsmiljøloven falder ind under begrebet velfærdsfaciliteter eller velfærdsforanstaltninger.

• Køkkener, depoter, rengøringsrum, teknikrum osv.

For begge typer af rum gælder det, at de skal være placeret og indrettet, så arbejdet i hverdagen kan foregå på en sikker og forsvarlig måde. Herudover er der en række specifikke krav.

Arbejdsstedet skal endvidere overholde kravene i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning vedrørende færdselsveje- og arealer, arbejdsrum, temperaturforhold mv., ventilation, belysning, vedligeholdelse og rengøring samt velfærdsforanstaltninger, herunder spiseplads, håndvaske, garderobe, omklædningsrum, baderum, hvileplads og soveplads.

Køkken

Køkkenet er i de fleste institutioner en del af det pædagogiske rum, men det er også en arbejdsplads. Uhensigtsmæssig placering af fx ovn og opvaskemaskine kan give dårlige arbejdsstillinger. 

• Det anbefales, at køkkenet som minimum skal være 15 m2.

• Udstyr og inventar skal være let at holde rent.

• Der skal være tilstrækkelig plads til, at madvogne og rulleborde kan manøvreres hensigtsmæssigt.

• Der skal være effektiv ventilation.

Spiserum

Personalet har krav på et særskilt spiserum, når spisepauser er en del af arbejdet. Spiserummet skal indeholde vask, køleskab, mulighed for at varme mad og vinduer med udsyn til det fri. Spiserummet kan i nogle tilfælde godt indrettes i fx et mødelokale, det fælles personalerum e.l. Særlig spiseafdeling skal normalt indrettes i et særskilt rum, når der i almindelighed er beskæftiget mere end 3 ansatte samtidigt på arbejdsstedet, Dette krav kan ikke fraviges ved byggeri efter 1993.

Hverdagen i de fleste institutioner indebærer et stigende antal møder, personlige samtaler med forældre, administrationsopgaver osv. Der bør derfor indrettes særskilte kontorer og møderum.

Afsnit 9 § 225 Hvor spiserum skal indrettes på grund af arbejdets art, skal det placeres bekvemt i forhold til arbejdspladserne. Spiserum skal forsynes med vask og kogeindretning, og der skal være vinduer, der er anbragt, så man kan se ud på omgivelserne.

Efter arbejdsmiljølovgivningen skal spiserum i almindelighed indrettes, hvis der på arbejdsstedet er beskæftiget mere end 3 ansatte samtidig. Spiserum må ikke have direkte adgang til WC-rum eller forrum til WC-rum.

WC-rum

§ 215. Mindst ét wc-rum, der er indrettet i henhold til §214 skal placeres i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende.

§ 222 På arbejdspladser skal der indrettes wc-rum, baderum og udenomsrum. Rummene skal opfylde følgende betingelser:

1) Adgang fra arbejds- og opholdsrum til wc-rum skal ske gennem et forrum.

2) Wc-rum eller forrum hertil skal forsynes med håndvask.

3) Forrum kan være fælles for flere wc-rum.

4) Antallet af wc'er skal tilpasses antallet af beskæftigede.

Hvile, bad og omklædningsrum

Gravide og ammende skal have mulighed for at hvile sig og ligge ned i et roligt rum.

Det anbefales, at der altid indrettes et brusebad i alle institutionstyper. På institutioner, hvor der er risiko for, at man bliver snavset, skal der indrettes baderum. Det kan fx være i vuggestuer, i institutioner, SFO og fritidshjem med værksteder, på byggelegepladser eller i institutioner med dyrehold eller mange udendørs aktiviteter. 

I institutionstyper, hvor der er krav om bad, skal det også være muligt at klæde om og opbevare eventuelt gangtøj og arbejdstøj. Omklædning skal kunne ske ugenert for hvert køn. 

Der skal desuden være mulighed for forsvarlig opbevaring af personlige ejendele, f.eks. i et aflåseligt garderobeskab, aflåselig skuffe i eget arbejdsbord eller andet aflåseligt rum af passende størrelse.

Der skal indrettes mindst ét wc for hver 15 ansatte.

§ 226 Hvor der i forbindelse med arbejdsrum skal etableres baderum, skal antallet af brusepladser tilpasses antallet af de beskæftigede. Der skal indrettes omklædningsrum i forbindelse med baderum.
§ 227 Ved snavset og sundhedsfarligt arbejde i en erhvervsvirksomhed skal der etableres et passende antal frit tilgængelige håndvaske.

Depoter og teknikrum

Der bør være god depotplads, både i forbindelse med køkkenet og de enkelte aktivitetesrum, og der skal være gode adgangsforhold til depotrummene med fx rengøringsvogn eller legeredskaber. Der bør samtidig være god plads til rengøringsudstyr og til de tekniske installationer som vaskemaskiner, tørreskabe, ventilationsanlæg osv.

Lovgivning

Bygningsreglementet 2018

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om Faste arbejdssteders indretning

§ 43. På arbejdsstedet skal der til rådighed for de ansatte findes følgende faciliteter indrettet i overensstemmelse med §§ 44 - 46:

  1. toilet, der opfylder § 47,
  2. spiseplads, der opfylder §§ 48 og 49, hvis der er spisepauser under arbejdet,
  3. håndvask, der opfylder § 50,
  4. garderobe, eller hvis omklædning finder sted omklædningsrum, der opfylder §§ 51 - 53, samt

Stk. 2. Der skal tillige findes:

  1. baderum, der opfylder §§ 54 og 55, jf. § 53, hvis arbejdet a) er tilsmudsende, b) medfører risiko for forurening med materialer, der kan være smittefarlige, c) medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som det af hensyn til sikkerhed og sundhed er vigtigt at få fjernet fra huden, eller hindre spredning af, d) er fysisk anstrengende, eller e) er vådt,
  2. hvileplads, der opfylder § 57, hvis særlige hvilepauser er nødvendige eller påbudt, samt når gravide kvinder eller ammende mødre skal have mulighed for at hvile sig, og

Stk. 3. Ansatte, der under arbejdet har risiko for at blive forurenet med materialer, der kan være smittefarlige, eller komme i berøring med stoffer eller materialer, som det af sikkerheds- eller sundhedshensyn er vigtigt at få fjernet fra huden, skal benytte de faciliteter, som tjener til at hindre påvirkning fra eller spredning af de pågældende stoffer eller materialer. Indtagelse af mad og drikke må ikke finde sted i arbejdsrum, hvor der udføres arbejde af nævnte karakter.

§ 44. Faciliteterne skal findes i tilstrækkeligt antal under hensyn til arbejdets art og antallet af personer, der i almindelighed benytter dem, og være hensigtsmæssigt beliggende i forhold til hinanden, til arbejdspladser og til færdselsveje.

§ 45. Faciliteterne skal være indrettet i fast bygning, med mindre det efter forholdene ikke er muligt eller rimeligt.

§ 46. Faciliteterne for de ansatte må normalt ikke stå til rådighed for andre end dem, der er ansat hos den pågældende arbejdsgiver, eller på anden måde er beskæftiget på arbejdsstedet.

Spiseplads, jf. § 43, stk. 1

§ 48. Spisepladsen skal anvises i et egnet lokale med forsvarlige hygiejniske forhold og indeholde et antal borde og siddepladser med ryglæn, der står i passende forhold til antallet af ansatte. Arbejdspladsen kan ikke anvises som spiseplads.

Stk. 2. Hvis der på et arbejdssted i almindelighed er beskæftiget mere end tre ansatte samtidig, skal der findes en særlig spiseafdeling, normalt indrettet i et særskilt rum.

Stk. 4. Der skal træffes passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod gener fra tobaksrøg.

§ 49. Medbragt mad og drikke skal kunne opbevares sundhedsmæssigt forsvarligt, og der skal desuden være mulighed for at varme mad og drikke. Der skal være adgang til frisk drikkevand.

Garderobe og omklædningsrum, jf. § 43, stk. 1

§ 51. Gangtøj og arbejdstøj skal kunne opbevares forsvarligt i f.eks. garderobe eller omklædningsrum.

Stk. 2. De ansatte skal desuden have mulighed for forsvarlig opbevaring af personlige ejendele, f.eks. i et aflåseligt garderobeskab, aflåselig skuffe i eget arbejdsbord eller andet aflåseligt rum af passende størrelse.

§ 52. Omklædningsrum skal indeholde aflåseligt garderobeskab til hver ansat. Garderobeskabe skal have ventilationsåbninger.

Stk. 2. Hvis arbejdet er tilsmudsende eller vådt, skal gang- og arbejdstøj opbevares forsvarligt adskilt, f.eks. i 2 adskilte garderobeskabe.

Stk. 3. Hvis arbejdet medfører særlig risiko for, at arbejdstøjet bliver vådt, skal der findes særskilt tørreplads, hvor det kan tørres på passende tid.

Stk. 4. Kvinder og mænd skal enten have adskilte omklædningsrum eller have mulighed for at benytte samme omklædningsrum hver for sig.

Stk. 5. Omklædningsrummene skal være udstyret med siddepladser.

§ 54. Baderum skal være indrettet med et passende antal håndvaske og brusebade med koldt og varmt vand. Brusebade skal være afskærmet fra omklædningsrum, forrum og andre omgivelser.

Stk. 2. Kvinder og mænd skal enten have adskilte baderum eller have mulighed for at benytte samme baderum hver for sig.

Vejledninger fra Arbejdstilsynet:

Yderligere vejledninger:


Senest revideret den 29. maj 2024