Nybyggeri og renovering af daginstitutioner

Gennemtænkte rum, som passer til den pædagogiske praksis, er fundamentet for et godt arbejdsmiljø.

Hent vejledningen her
Del: - -

Rum og materialer

Læs her om de vigtigste love og regler vedrørende rum og materialer i daginstitutioner. Oversigten er et supplement til branchevejledningen Nybyggeri og renovering af daginstitutioner.

Bygningsreglementet 2018

  • Vejledninger til bygningsreglementet 2018 (BR18), 10 udgave december 2022
  • SBI anvisning 272 , anvisning om bygningsreglementet 2018 1 udgave 2018.

Generelt:

§ 196. Bygninger skal projekteres og udføres, så der under hensyn til deres anvendelse opnås tilfredsstillende forhold med hensyn til sikkerhed, sundhed, funktionalitet og anvendelse for brugerne samt under hensyn til rengøring og vedligeholdelse.

Statens Byggeforsknings Institut, SBI, skriver i vejledningen til reglementet, at ’bygningsreglementets krav til bygningers indretning er mindstekrav. For at gøre det lettere at vælge et kvalitetsniveau, der er højere end mindstekravene, har anvisningen tre kvalitetsniveauer. Indretning af bygninger, der opfylder lovkravene, betegnes kvalitetsniveau C. Flere brugere vil kunne anvende og opleve større komfort ved at vælge et højere kvalitetsniveau.’ Generelt b.r opholdsrum i daginstitutioner projekteres, så der er lokaler til de forskellige aktiviteter, som naturligt indgår i arbejdet med børn. Indretningen bør være fleksibel, så den kan tilpasses nye pædagogiske metoder eller andre aldersgrupper end dem, projekteringen oprindeligt var beregnet til.

§ 62 i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning kan Arbejdstilsynet, såfremt forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssige uforsvarlige, påbyde ændringer af arbejdsstedet, hvis der efter indretningen af arbejdsstedet er forhold, der v.sentligt afviger fra, eller som der ikke er truffet bestemmelser om i bygningsreglementet.

Bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejdssted, hvor der udføres arbejde for en arbejdsgiver. Det vil fx sige for alle arbejdsrum og opholdsrum. Det kan være grupperum, tilbudsrum (alrum, værksteder, tumlerum og soverum), køkkener, kontorer, møderum, børnetoiletter, garderober samt pusle- og vaskerum for børn, der ikke er selvhjulpne – typisk vuggestue- eller børnehavebørn samt handicappede børn.

Kap. 9 § 221 I bygninger, hvori der indrettes arbejdspladser, skal rummene indrettes i forhold til størrelse, dagslys, rumhøjde og rumindhold, så rummet i forhold til dets anvendelse og det antal personer, der forventes at arbejde i det, er dimensioneret, så der tages højde for sikkerhed, sundhed og funktionalitet i rummet.

Kap. 9 § 229. Opholdsrum i dag- og døgninstitutioner for pasning af børn skal mindst have et frit gulvareal p. 3 m2 pr. barn i vuggestuer og 2 m2 pr. barn i børnehaver.

Kap. 9 § 230. Ved beregning af rumindholdet medregnes kun de dele af rummet, hvor det under hensyn til loftshøjden er tilladt at indrette arbejdspladser.

Gulvareal og luftrum

Institutioner skal indrettes, så arbejdsrum/opholdsrum har et gulvareal på mindst 7 m2. I dag- og døgninstitutioner anbefaler SBI følgende arealer:

• Kvalitetsniveau C (svarende til lovens minimumkrav): Et frit gulvareal p. mindst 3 m2 pr. barn i vuggestuer og 2 m2 pr. barn i børnehaver.

• Kvalitetsniveau B: Et frit gulvareal på mindst 4,5 m2 pr. barn i vuggestuer og 3,5 m2 pr. barn i børnehaver.

• Kvalitetsniveau A: Som B suppleret med aktivitetsrum.

Disse krav til m2 og luftrum er tilsvarende gældende for fritidshjem, skolefritidsordninger og klubber m.v.

Gulve, vægge og lofter

Gulvene er en vigtig del af det pædagogiske rum. De bør være velisolerede, fordi børn og voksne ofte sidder, ligger eller leger på dem. De bør samtidig have gode akustiske egenskaber, fx ved at lave dem af lydd.mpende materialer eller ved at lægge en elastisk membran mellem gulvet og selve gulvbelægningen. Gulvtæpper bør aldrig bruges i daginstitutioner.

WC

Kap. 9 § 215. Mindst ét wc-rum, der er indrettet i henhold til § 214 skal placeres i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende.

Renovationsanlæg

Kap. 3 § 64 stk. 2. Renovationsanlæg skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og med størst mulig hensyntagen til genbrugsfremmende affaldssystemer.

Brandforhold og flugtveje

Reglerne om brandsikring og flugtveje er beskrevet i Bygningsreglementets kapitel 5. Vuggestuer og børnehaver er ifølge § 85 anvendelseskategori 6, som omfatter personer, der ikke selv kan komme ud af en brændende bygning. Det betyder bl.a., at de skal have slangevinder og automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA). Fritidshjem, klubber og SFO tilhører anvendelseskategori 2 - personer, som ikke har kendskab til flugtveje, men som kan hjælpe sig ud ved egen hjælp.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning:

§ 7. Nyindretning af arbejdssteder, herunder væsentlig ombygning, der kan sidestilles med nyindretning, skal planlægges og gennemføres således, at hensynet til sikkerhed og sundhed i forbindelse med driften som helhed er tilgodeset. Foruden kravene i henhold til kapitel 3 - 9 skal herved navnlig iagttages, at (...)  der ikke anvendes bygningsmaterialer, der afgiver dampe eller støv, som kan danne sundhedsskadelige eller generende koncentrationer i bygningen, eller som kan forårsage ophobning af generende eller farlige mængder af statisk elektricitet.

§ 13. Der skal på arbejdsstedet være indrettet tilstrækkelige færdselsveje og -arealer af en sådan størrelse og beskaffenhed, at færdslen på stedet kan foregå uhindret samt uden fare for sikkerhed og sundhed og med anvendelse af tekniske hjælpemidler i fornødent omfang. 

Stk. 2. Færdselsveje og -arealer, der er hævet over tilstødende arealer, skal være forsynet med passende værn. 

§ 16. Afhængig af arbejdets art og forholdene i øvrigt skal der være et tilstrækkeligt antal flugtveje og nødudgange af en sådan udformning, dimension og placering, at der er en betryggende mulighed for, at alle på arbejdsstedet i en faresituation kan komme i sikkerhed i det fri eller til et sikkerhedsområde.

Stk. 2. Såfremt det af sikkerhedsmæssige grunde er påkrævet, skal nødudgangsdøre eller -porte åbne i flugtretningen og skal kunne åbnes på en nem og sikker måde uden brug af nøgle og må ikke være forsynet med skyde- og drejedøre. 

Stk. 3. Flugtveje og nødudgange skal holdes frit passable. 

§ 18. Der skal ved indretningen af arbejdsstedet i givet fald tages hensyn til handicappede arbejdstagere. 

§ 24. Gulvareal, rumhøjde og rumindhold skal være afpasset efter arbejdets art, de tekniske hjælpemidler, materialer og inventar, der findes i arbejdsrummet, samt det antal personer, der normalt færdes eller opholder sig der.

§ 26. Gulvet i arbejdsrummet og under de enkelte arbejdspladser skal så vidt muligt være i samme niveau og uden buler eller huller. Eventuelle niveauforskelle og huller skal være tydeligt markeret.

Stk. 2. Gulvbelægningen skal være tilpasset det arbejde, der udføres i arbejdsrummet, og have en under hensyn til arbejdets art passende hårdhed og skridsikkerhed. Hvor der er risiko for væsentligt væskespild eller behov for spuling, skal gulvet være indrettet hertil. 

§ 28. Overfladerne på gulve, vægge og lofter i arbejdsrum skal være af en sådan beskaffenhed, at de i fornødent omfang er afvisende over for forurening, og således at de kan rengøres effektivt på forsvarlig måde.

Stk. 2. Overfladerne må ikke kunne bevirke unødig synsbelastning. 

§ 29. Arbejdsrummets overflader må ikke afgive dampe eller støv til arbejdsrummet eller kunne give anledning til dannelse af statisk elektricitet, så de ansatte udsættes for sundhedsskadelige eller kraftigt generende påvirkninger. 

§ 62. Konstateres der efter indretningen af et arbejdssted forhold, der væsentlig afviger fra, eller som der ikke er truffet bestemmelser om i bygningsreglementet, kan Arbejdstilsynet uanset foranstående bestemmelser, og såfremt forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssige uforsvarlige, påbyde foranstaltninger til imødegåelse heraf.

Vejledninger fra Arbejdstilsynet:

Yderligere vejledninger:


Senest revideret den 10. oktober 2023