Nybyggeri og renovering af daginstitutioner

Gennemtænkte rum, som passer til den pædagogiske praksis, er fundamentet for et godt arbejdsmiljø.

Hent vejledningen her
Del: - -

Lys, luft og temperatur

Læs her om de vigtigste love og regler vedrørende lys, luft, ventilation og varme/kulde i daginstitutioner. Oversigten er et supplement til branchevejledningen Nybyggeri og renovering af daginstitutioner.

Indeklimaet påvirkes af lys, luftkvalitet, herunder mængden af kuldioxid i rummene, temperatur og ventilation. Overordnet slår Bygningsreglementet fast, at der skal være et sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt termisk indeklima – og at dette krav også betyder, at der skal tages hensyn til komfort og velvære.

Lys og udsyn

§ 377. I bygninger skal der være lysforhold, der sikrer, at der ikke opstår risiko for personers sikkerhed og sundhed, eller komfortmæssige gener. Det skal sikres, at der er tilstrækkeligt dagslys og udsyn samt tilstrækkelig elektrisk belysning i forhold til anvendelsen.

   Stk. 2. Projektering og udførelse skal ske under hensyn til, at:

 1. Dagslyset udnyttes bedst muligt som lyskilde.
 2. Unødigt energiforbrug undgås.
 3. Unødig varmetilførsel til rummene undgås.
 4. Gener ved direkte solstråling kan undgås.
 5. Gener ved blænding minimeres.

Om dagslys

Både dagslys og kunstig belysning er reguleret efter bestemmelser i Bygningsreglementet og arbejdsmiljølovgivningen. Generelt skal der være tilstrækkelig dagslys i rummene. Dette krav vil efter Bygningsreglementet normalt være opfyldt, når vinduesarealet i væggene svarer til mindst 10% af gulvets areal. Det er dog et minimumskrav. Vinduesarealer bør sjældent være under 20%, hvis der skal være godt lysindfald. 

§ 378. Arbejdsrum, opholdsrum, undervisningslokaler og beboelsesrum mv. skal forsynes med vinduer, der er anbragt, så personer i rummene kan se ud på omgivelserne. Vinduer og solafskærmning skal projekteres og udføres, så det sikres, at der kan opretholdes udsyn til omgivelserne i en tilfredsstillende del af brugstiden.

§ 379. Arbejdsrum, opholdsrum i institutioner, undervisningslokaler, spiserum, i det følgende benævnt arbejdsrum mv., samt beboelsesrum og køkken skal have en sådan tilgang af dagslys, at rummene er tilstrækkeligt belyste.

   Stk. 2. Tilstrækkelig tilgang af dagslys kan dokumenteres ved, at glasarealet uden skyggende forhold svarer til mindst 10 pct. af det relevante gulvareal. Det angivne glasareal skal korrigeres for evt. skyggende omgivelser, reduceret lystransmittans mv., som angivet i Bygningsreglementets Vejledning om lys og udsyn. Alternativt kan tilstrækkeligt dagslys dokumenteres ved at eftervise, at den indvendige belysningsstyrke fra dagslys er 300 lux eller mere ved mindst halvdelen af det relevante gulvareal i mindst halvdelen af dagslystimerne. For beboelsesrum er det relevante gulvareal lig det indvendige gulvareal. For arbejdsrum mv. er det relevante gulvareal det areal, hvor der placeres arbejdspladser. Såfremt det kan dokumenteres, at rummene er tilstrækkeligt belyste, kan andre beregningsmetoder benyttes som dokumentation.

Vinduer skal placeres, så man kan se ud på omgivelserne. Både lofter og vægge bør males i lyse farver, og lyset bør være jævnt og godt fordelt, så der ikke er stærke skygger og kontraster. 

Rigeligt dagslys gør rummene behagelige at være i og gør det bl.a. lettere at skelne former og farver. Men der kan også være brug for kraftigt lys ved fx læsepladser og værkstedsborde. Ofte vil det være hensigtsmæssigt at kombinere dagslys og kunstig belysning for at kunne dække forskellige belysningsbehov i et lokale.

§ 381. Vinduer skal udføres, placeres og eventuelt afskærmes, så solindfald gennem dem ikke medfører overophedning i rummene, og så gener ved direkte solstråling kan undgås.

Der henvises til By og Byg Anvisning 203 Beregning af dagslys i bygninger samt SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger.

Kravet om dagslys skal ses i sammenhæng med almene sundhedsmæssige aspekter af dagslyset. Mængden af dagslys har endvidere indflydelse på energiforbruget til elektrisk belysning.

Om kunstig belysning

Der skal sikres acceptable lysforhold gennem elektrisk belysning. På arbejdspladser stiller bygningsreglementet (BR 18) krav til, at man følger DS/EN 12464-1. Det drejer sig fx om opholdsrum i daginstitutioner m.fl. For de øvrige rum og arealer i arbejdsbygninger, hvor der ikke er arbejdspladser, fx spiserum, møderum, stillerum, depoter m.v. vil man være sikker på at opfylde kravene om tilstrækkelig belysning, hvis man følger værdierne i DS/EN 12464-2.

§ 382. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal:

 1. Have elektrisk belysning i fornødent omfang. Arbejdspladsbelysning skal udføres i overensstemmelse med DS/EN 12464-1 Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser.
 2. Forsynes med energieffektiv belysning.
 3. Forsynes med automatisk dagslysstyring, hvis der er tilstrækkeligt dagslys.
 4. Hvor der kun er lejlighedsvis benyttelse, forsynes med bevægelsesmeldere. Bestemmelsen gælder også baderum og toiletter i tilknytning til arbejdsrum mv. Anvendelse af bevægelsesmeldere kan udelades, hvor slukning af lyset kan give risiko for ulykker, eller hvor lyskilderne ikke er egnet hertil.
 5. Udføres med belysningsanlæg opdelt i zoner med mulighed for benyttelse efter dagslysforhold og aktiviteter. I mindre arbejdsrum, f.eks. enkeltmandskontorer, kan kravet fraviges.

   Stk. 2. Stk. 1 kan fraviges, når opfyldelsen vil betyde en afgørende ulempe for virksomhedens drift.

Temperaturforhold  

Daginstitutioner skal indrettes, så rumtemperaturen kan holdes på et passende niveau. Luftkvaliteten opleves ofte som bedst ved en temperaturer på 20 - 22oC. 

Varmekilderne bør placeres under vinduespartierne eller som gulvvarme for at opnå en god varmefordeling i rummet og for at undgå kuldenedfald og træk. 

Temperaturforskelle ved gulvfladen og i hovedhøjde bør være mindre end 4oC. Hvis temperaturen i hovedhøjde fx måles til at være 24oC, bør temperaturen ved gulvet således ikke være mindre end 20oC. 

Om termisk indeklima

§ 386. I rum, hvor personer opholder sig i længere tid, skal det sikres, at der under den tilsigtede brug og aktivitet kan opretholdes et sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende termisk indeklima.

   Stk. 2. Dokumentation af det termiske indeklima skal ske ved beregning på grundlag af forholdene i de kritiske rum og baseres på Design Reference Year, DRY 2013 for kalenderåret 2010. For boliger kan der anvendes en forenklet beregning.

Om ventilation

Rummene skal kunne tilføres tilstrækkelige mængder frisk luft, uden at det medfører generende træk. I børneinstitutioner skal der være en ventilation, der giver et luftskifte på mindst tre gange i timen.

Opholdsrum i daginstitutioner skal ventileres med et mekanisk ventilationsanlæg, der indeholder både indblæsning og udsugning.

Samtidig bør det være muligt at lave gennemtræk i opholdsrum, så det er muligt at lufte effektivt ud.

§ 420. Bygninger skal ventileres, så der sikres tilfredsstillende luftkvalitet og fugtforhold i forhold til anvendelsen.

Stk. 2. Projektering, udførelse, drift og vedligehold af ventilationssystemer skal ske under hensyn til, at:

 • Risikoen for en brands opståen, udvikling og spredning minimeres.
 • Der ikke sker skader på personer, installationer og bygningsdele.
 • Der ikke opstår risiko for personers sundhed eller komfortmæssige gener.
 • Der ikke sker unødigt forbrug af energi.


§ 447. Opholdsrum i daginstitutioner, undervisningsrum i skoler og lignende skal ventileres med et ventilationssystem. Hvis ventilationen foretages med et mekanisk ventilationsanlæg, skal dette omfatte både indblæsning og udsugning samt varmegenvinding, der forvarmer indblæsningsluften. Såfremt et andet ventilationssystem anvendes, skal dette på en tilsvarende måde kunne opfylde bygningsreglementets krav, og tillige skal det sikres, at primærenergibehovet ikke forøges.

   Stk. 2. I opholdsrum i daginstitutioner og undervisningsrum i skoler og lignende, hvor personer er den væsentligste forureningskilde, skal det sikres, at CO2-indholdet i indeluften ikke overstiger 1.000 ppm for de dimensionerende forhold.

   Stk. 3.  Hvis der benyttes ventilationssystem med behovsstyret ventilation, kan der afviges fra de angivne luftmængder, når der er et reduceret behov. Ventilationen i brugstiden må ikke være mindre end 0,35 l/s pr. m² etageareal.

§ 421. Ventilationssystemer skal projekteres og udføres i overensstemmelse med:

 • DS 447 Ventilation i bygninger – Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer.
 • DS 428 Brandsikring af ventilationsanlæg.

Systemer til naturlig ventilation skal kun udføres i overensstemmelse med DS 428 i den udstrækning, de kan sidestilles med mekaniske ventilationssystemer. DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer.

Stk. 2. Ventilationssystemer skal projekteres og udføres:

1) Under hensyn til bygningens og den enkelte rumtypes størrelse og anvendelse.

2) Efter kælderrums størrelse og anvendelse.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning:

§ 25. Arbejdsrum skal have en sådan tilgang af dagslys, at de er velbelyste. Vinduer og ovenlys skal være udført, placeret og eventuelt afskærmet således, at de ikke medfører blænding, overophedning eller generende kuldenedfald.

Stk. 2. Der skal fra arbejdsrum være udsyn til omgivelserne gennem vinduer eller lignende.

§ 31. I arbejdstiden skal temperaturen i arbejdsrummene være tilpasset den menneskelige organisme under hensyn til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning, som de ansatte udsættes for. Temperaturforholdene i arbejdsrummet skal være uden generende temperaturforskelle.

§ 34. Hvert arbejdsrum skal have tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk.

Stk. 2. Hvis der ikke på forsvarlig måde kan opnås tilstrækkelig luftfornyelse gennem vinduer, døre, ventiler og lignende til det fri, skal der indrettes en mekanisk ventilation, der giver tilstrækkelig tilførsel af frisk luft af passende temperatur og fugtighed.

§ 36. Tilførsel af frisk luft ved mekanisk ventilation skal bestå af udeluft, der bliver mindst muligt forurenet fra nærliggende skorstene, afkastningsluft eller andre forureningskilder.

§ 37. Ventilationsanlæg skal være konstrueret og installeret således, at de ikke i sig selv tilfører arbejdsstedet sundhedsskadelige stoffer og materialer, herunder mikroorganismer. De skal være velfungerende, f.eks. med afbalancerede indblæsnings- og udsugningsmængder.

§ 39. Der skal være en tilstrækkelig almen belysning i arbejdsrummet og passende særbelysning på den enkelte arbejdsplads, således at arbejdet kan foregå forsvarligt, herunder i hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

§ 40. Den kunstige belysning skal med hensyn til lysfordeling, lysstyrke og lyskvalitet være afpasset efter arbejdets art og arbejdsrummets farver.

Bygningsreglementet 2018

Vejledninger fra Arbejdstilsynet:

Yderligere vejledninger:


Senest revideret den 10. oktober 2023