Del: - -

Mange gevinster i en god trio

Godt trio-samarbejde kommer ikke af sig selv, men gevinsterne er indsatsen værd. Region Syddanmark har undersøgt, hvad der kendetegner et velfungerende samspil om kerneopgave og arbejdsmiljø.

Mange arbejdspladser har valgt at etablere en trio. Det vil sige en lille gruppe, der systematisk men ofte uformelt mødes og drøfter spørgsmål, der har betydning for hverdagens opgaveløsning og trivsel. I en trio samler man tre forskellige vinkler på en sag: lederens, arbejdsmiljørepræsentantens og tillidsrepræsentantens.

Det gælder også i Region Syddanmark, og for at undersøge gevinster og udfordringer i denne måde at samarbejde på har regionen gennemført en interviewundersøgelse blandt otte af sine etablerede trioer. De er blevet spurgt om, hvordan de bruger hinanden, hvad de får ud af det, og hvilke udfordringer de har mødt undervejs.

TRIO-modellen

Erfaringerne på tværs af alle otte trioer i undersøgelsen viser, at velfungerende triosamarbejde især har følgende fire kendetegn:

 • En høj grad af indbyrdes TILLID. At opbygge og vedligeholde tilliden kræver åbenhed, fortrolighed, respekt, loyalitet og rolleklarhed. Man er nødt til at forstå og acceptere hinandens ”kasketter”.
 • Opmærksomhed på gode RELATIONER. Det handler både om at ville samarbejdet, give plads til uenighed og usikkerhed samt at evne at lytte. Samarbejdet kræver også både en vis robusthed og tydelighed om grænsen mellem ledelse og inddragelse.
 • INVESTERING af tid og energi i samarbejdet. Der er brug for at sikre ledelseskraft, mulighed for at mødes samt de nødvendige samarbejdskompetencer. Og så skal trioen være klar til efterspørge den hjælp og rådgivning, den har behov for.
 • OVERBLIK over trioarbejdet og den helhed, det indgår i. En god trio sørger for en vis struktur på samarbejdet og et højt fælles vidensniveau. Der er også brug for et godt samspil med resten af arbejdspladsen, herunder MED-systemet.

Otte potentielle gevinster

Undersøgelsen siger ikke noget om den typiske trio. De deltagende trioerne er nemlig på forhånd udvalgt som velfungerende. Derfor er det ikke så overraskende, at alle de involverede lokale ledere, tillids- og arbejdsmiljø­repræsentanter vurderer, at det er umagen værd at skabe et godt triosamarbejde.

De beskriver triosamarbejdet som givende for både kerneopgaven, den sociale kapital og arbejdsmiljøet. Når de sammenligner med tiden, før trioen blev etableret, eller med tidligere trioløse arbejdspladser, oplever de en mærkbar positiv forskel. Især følgende otte gevinster fremhæves på tværs af trioer – og kan således tages som et udtryk for potentialerne i en god trio:

 1. Bedre funderede beslutninger: En trio kan sikre et bedre beslutningsgrundlag, fordi der er mere viden og flere perspektiver til stede, når en sag skal drøftes og afklares. 
 2. Større engagement og medejerskab:En trio giver alle medarbejdere flere, enkle og uformelle veje til information om arbejdspladsen og til selv at komme til orde og blive hørt
 3. Nye løsninger: Når trioen engagerer medarbejdere, føler de sig mere motiverede til at komme med bud på nye løsninger.
 4. Mindre ufokuseret kritik: Trioen bidrager til, at medarbejdere forstår og accepterer givne rammevilkår.
 5. Understøtter forandringsprocesser: Trioen kan være med til at sikre et større ejerskab og kvalitet i implementeringen.
 6. Kvalificerer arbejdsmiljøindsatsen: Trioen kan ofte supplere og styrke det lokale arbejdsmiljøarbejde, fordi triodeltagerne har fingeren på pulsen i hverdagen.
 7. Styrker TR og AMR og deres indbyrdes samarbejde: I trioen deltager TR og AMR på lige fod, og det skaber rum for bedre dialog og samarbejde mellem de to funktioner.
 8. Aflaster og understøtter lederne: I trioen kan lederen få en dybere indsigt i, hvad der rører sig blandt medarbejderne, og trioen kan løfte med på og kvalificere opgaver, som lederne ellers stod alene med.

Kom godt i gang

Undersøgelsen understreger, at der ikke findes en fast drejebog eller en trin-for-trin-guide for, hvordan man etablerer en god trio. Dertil er arbejdspladser og deres behov for forskellige. Men ud fra de etablerede trioers historier og erfaringer giver regionen følgende til alle, der gerne vil etablere en ny trio:

 • Afklar formål og rammer.
 • Søg inspiration.
 • Drøft noget vigtigt fra start.
 • Sæt også fokus på det, der fungerer.
 • Hold hyppig kontakt
 • Hav tålmodighed.
 • Vær åbne udadtil.

Rådene er i første omgang især henvendt til lederne, der typisk er dem, der tager initiativ til samarbejdet. Og som en arbejdsmiljørepræsentant citeres for i undersøgelsen:

”Ledelsen skal ville triosamarbejdet. Det er alfa og omega. Vi kan som TR og AMR ikke skabe det selv. Ledelsen skal skabe rammerne, det gælder både den lokale leder og leders leder, som skal sikre den fornødne tid til at den lokale leder kan prioritere opgaven og tænke strategisk.”

Undersøgelsen blev præsenteret ved en stor arbejdsmiljøkonference i Region Syddanmark den 20. september 2018. Den kan hentes gratis her.


Senest revideret den 29. april 2021