Kulturen skal kunne håndtere konflikter

Konflikter er en naturlig del af hverdagen på en arbejdsplads. Udfordringen er at skabe en kultur, som gør det muligt at håndtere konflikterne, så de ikke udvikler sig destruktivt. Kulturen hænger sammen med de værdier, I bygger jeres arbejde på.

Skab en konflikthåndterende kultur

Konflikter løses bedst ved at lægge dem åbent frem og håndtere dem på en måde, I på forhånd har aftalt. Det er vigtigt, at jeres fælles spilleregler og holdninger til konflikter bliver diskuteret grundigt, og at alle bakker op om dem.

I kan stille jer selv følgende spørgsmål:

  • Hvordan er vi til at håndtere konflikter og kritik på vores arbejdsplads? 
  • Hvad er vores værdigrundlag, og hvordan bruger vi det i dagligdagen? 
  • Hvilke funktioner skal ledelsen kunne løse i konfliktsituationer? 
  • Hvad er ledelsens, og hvad er den enkeltes ansvar i konfliktsituationer? 
  • Hvilke aftaler er vigtige for os, når ledelse og medarbejdere, eller medarbejdere indbyrdes kommer i konflikt med hinanden? 
  • Hvordan reflekterer vi over vores praksis? Bruger vi refleksionerne? På hvilken måde? Hvordan kan vi skabe tradition for refleksion? 
  • Hvordan er omgangstonen på skolen? Er der mønstre, der skal brydes? 
  • Hvad vil det sige at være en god leder? Hvad vil det sige at være en god kollega? 
  • Hvad forstår vi ved et godt møde? 
  • Hvordan kan en samtale gøres mere kvalificeret?

Konkrete retningslinjer

Det kan være hensigtsmæssigt at vedtage nogle retningslinjer for, hvordan I skal håndtere konflikter på arbejdspladsen. Retningslinjer kan I udarbejde i SU- eller MED-udvalget, men dialogen og holdningsdrøftelser forud skal foregå i hele gruppen. Alle implicerede skal have et ansvar for beslutninger og være loyale over for de aftalte retningslinjer.

Vær enige om det grundlæggende værdier

Både som medarbejder og leder er du bedre rustet til at tackle konflikter, når du er bevidst om, hvilke værdier og holdninger arbejdspladsen arbejder ud fra.

Du tænker sikkert ikke over værdigrundlaget i det daglige. Det er mere et spørgsmål om, at "sådan plejer vi at gøre". Men bag enhver handling ligger en værdi, og værdisættet har afgørende betydning for samarbejdet på skolen. I skal derfor være enige om, hvad I mener med de enkelte værdier, og I skal være loyale over for beslutningerne.

Dialog er vejen frem

De fælles værdier skal I som ledere og medarbejdere finde frem til i fællesskab gennem dialog. Processen består i først at bestemme, hvilke værdier I vil prioritere. Derefter skal I beslutte, hvorfor den valgte værdi er vigtig. Derefter tager I et spadestik dybere og afklarer, hvordan den valgte værdi skal komme til udtryk i handlinger og væremåder i dagligdagen.

Erfaringen viser, at det ikke er svært at finde frem til de vigtigste værdier, men mere kompliceret at afklare, hvad vi mener med værdierne og endnu sværere at omsætte værdierne, så de afspejler sig i hverdagens handlemåder.

Et eksempel på værdidebat :
Efter grundig debat nåede en medarbejdergruppe frem til følgende:

Værdi: Vi respekterer forskellighed.

Fordi: Vi ER forskellige, og har forskellige meninger, kompetencer og interesser. Men vi supplerer hinanden godt både menneskeligt og fagligt – og det er i øvrigt vigtigt, at alle føler sig godt tilpas på arbejdet.

Derfor vil vi: Respektere de regler og aftaler, vi har med hinanden. Prøve at se en sag fra to sider. Gå til rette vedkommende, hvis der opstår en uoverensstemmelse.

Værdi: Gode kolleger er værdifulde.

Fordi: Gode kolleger viser respekt både fagligt og personligt. De er åbne, nærværende, lyttende og stiller krav.

Derfor vil vi: Overholde indbyrdes aftaler og tidsfrister. Engagere os i hinandens arbejde og give hinanden konstruktiv kritik. Ikke kritisere hinanden i andres påhør.


Senest revideret den 6. august 2020