Del: - -

Mere MOST – og mindre fravær

Personaleledelse spiller en afgørende rolle, når sygefraværet skal ned og trivslen skal op. Det viser erfaringerne fra Region Syddanmark, som igennem en målrettet indsats har mindsket sygefraværet med 20 %.

Personaleledelse og MOST skal der til

Personaleledelse spiller en afgørende rolle, når sygefraværet skal ned og trivslen skal op. Region Syddanmark har indsamlet konkrete erfaringer fra ledere, der har arbejdet med at skabe et lavt sygefravær og høj trivsel. Erfaringerne, der er samlet i hæftet ”Mere MOST – mindre fravær”, vil kunne anvendes på andre arbejdspladser.

MOST-modellen

Erfaringerne samler sig om MOST elemeterne:

MENING: Lederen fokuserer på den fælles mening i arbejdet og får medarbejderen til at se sig som værdifulde bidragsydere til kerneopgaven. De understreger arbejdets formål for borgeren, understøtter det faglige fællesskab på arbejdspladsen og giver medarbejderen udstrakt frihed og ansvar i opgaveløsningen.

OMSORG: Lederen viser omsorg for medarbejderes trivsel og tager de nødvendige hensyn til den enkelte. De bruger meget tid på personaledels, herunder at tilrettelægge arbejdet og fx vagtplaner, så alle medarbejdere trives. De er let tilgængelige og viser omsorg for den enkelte – uden at krydse grænsen til det private.

SYSTEMATIK: Lederen har tæt og tidlig kontakt med medarbejderen og har lagt sygefraværs- og trivselssamtaler i faste rammer. De er meget opmærksomme på fraværstallene, følger hurtigt og konsekvent op på for højt fravær og prøver systematisk at sikre sygemeldte en tilknytning til arbejdspladsen.

TYDELIGHED: Lederen er tydelig om deres krav og principper, taler uden omsvøb om sygefravær og melder deres forventninger klart ud. Blandt andet, at der er forskellige grader af sygdom og arbejdsevne. De er kontante på en omsorgsfuld måde og forventer tillid og samarbejde fra både sygemeldte og kollegaer.

Læs mere i hæftet ”Mere Most – lavere sygefravær”.

De fire elementer ovenfor er samlet i en fælles tilgang, som I kan benytte på jeres arbejdsplads til at fremme trivslen og sænke sygefraværet. Tilgangens elementer kan bruges efter jeres behov og I kan vælge at arbejde med de dele, som passer bedst til jeres arbejdsplads.

Strategisk indsats

Når en medarbejder bliver syg i længere tid, så er det ikke kun skidt for ham eller hende. For sygefravær risikerer både at belaste kollegaer samt kvaliteten i de ydelser, som der leveres til borgerne.

Derfor har Region Syddanmark igennem de senere år arbejdet med en målrettet strategisk indsats for at nedsætte både det kortvarige og det langstrakte sygefravær, hvor medarbejderen er syg i mere end 15 dage i træk. Sygefraværet er mindsket med 20%.

Gode råd til MED- udvalgene

Regionens indsats har blandt andet udmøntet sig i en folder, som indeholder gode råd til MED-udvalg om at forebygge og håndtere langvarigt sygefravær. Folderen indeholder fire hovedspor, som er vigtige i MEDs indsats:

  1. At skabe klarhed om grundprincipperne ved langvarigt sygefravær
  2. At fordele roller og ansvar i processen
  3. At vurdere og prioritere mulige skånehensyn
  4. At tilrettelægge et godt samtaleforløb

Læs mere om de fire hovedspor i ”Kom fravær i forkøbet”.


Senest revideret den 17. august 2020