Del: - -

Kend faremærkerne

Regler for mærkning af farlige stoffer og materialer er ens i hele EU og kaldes CLP. Se hvad de rød/hvide farepiktogrammer betyder.

Ud over farepiktogrammerne skal der på etiketten stå en eller flere sætninger, der uddyber, hvad der er farligt. Der er også tilknyttet et signalord: FARE eller ADVARSEL. FARE står på de farligste produkter.

Farepiktogrammerne betyder ikke helt det samme, som de gamle orange faremærker (som blev endeligt udfaset i 2017). Her er farepiktogrammerne, og hvad de betyder:

Akut giftig ved indtagelse, hudkontakt og/eller indånding. Kemikalier med dette piktogram kan være livstruende.

Kemikalier, der giver kroniske skader på arveanlæg og forplantningsevne samt risiko for kræft. Kan også fremkalde allergi, organskader eller lungeskade ved indånding.

Kemikalier, som kan give hud- og øjenirritation, allergisk hudreaktion, luftvejsirritation, sløvhed eller svimmelhed.

Hudætsende. Alvorlig øjenskade. Og/eller: Ætsende for metaller.

Eksplosive kemikalier og genstande.

Brandfarlige væsker og deres dampe, gasser, aerosoler og faste stoffer.

Stoffer og materialer, som kan forårsage eller bidrage til brand.

Gasser i beholdere under tryk.

Farlig for miljøet.


Senest revideret den 22. november 2023