Del: - -

Hyppighed

Stikuheld forekommer blandt alle faggrupper med direkte patientkontakt.

Herunder kan du læse mere om:

Uheld er hyppige især blandt kirurger, bioanalytikere, jordemødre, sygeplejersker og læger generelt.

Det kan være vanskeligt at skaffe et godt overblik over hyppigheden af stikuheld i danmark. Mange publicerede undersøgelser er af lidt ældre dato eller baserer sig på lokale opgørelser af anmeldte uheld. Andre baserer sig på henvendelser til blodprøvetagning og andre igen på spørgeskemaundersøgelser eller andre studiedesigns. Uheldshyppigheden udtrykkes på forskellig måde. Alt i alt skal man meget opmærksom på disse forhold når man læser og måske sammenligner forskellige undersøgelser og data.

Næsten alle undersøgelser viser dog, at en betydelig del af uheldene aldrig anmeldes. Nogle grupper er også bedre til at anmelde end andre. Dette kan medføre at problemet undervurderes, og at opgørelser af anmeldte uheld giver et ”skævt” billede af, hvor problemet er størst.

På Odense Universitetshospital vurderes alle med erhvervsbetinget udsættelse for blod i infektionsmedicinsk ambulatorium. I en undersøgelse fra 2014 opgøres førstegangsuheld blandt 7600 ansatte i en 10-års periode fra 2003 til 2012. I alt blev registreret 2274 førstegangsuheld sv.t. en incidens på 5,2 uheld pr. 100 fuldtidsansatte (FT) pr. år.

Den totale forekomst var stigende, med et minimum på 218 uheld i 2005 og et max på 358 uheld i 2009. Stigningen i uheldsforekomst blev tilskrevet øget andel anmeldte uheld. Kun halvdelen af uheldene blev anmeldt  til arbejdsmiljøorganisationen. Omvendt henvendte en stor del af personer (41 %) der anmeldte uheld til arbejdsmiljøorganisationen til undersøgelse i infektionsmedicinsk ambulatorium [43].

Undersøgelser blandt læger på operationsstuer

Hyppigheden afhænger af speciale
I en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse publiceret i 1997 med 6005 deltagende hospitalsansatte læger i Danmark oplyste lægerne hvor mange stikuheld de havde haft de forudgående 3 måneder. Undersøgelsen viste en forekomst af stikuheld på gennemsnitlig 3 stikuheld pr. læge pr. år.

Uheldshyppigheden pr. læge pr. år varierede med det speciale, lægen var ansat i.

 • Intern medicin: 1,3
 • Anæstesiologi: 3,1
 • Organkirurgi: 8,5
 • Thoraxkirurgisk subspeciale: 15,5

Kun 3,5 % af uheldene blev anmeldt som arbejdsskade til sikkerhedsorganisationen. [31], [32] 

Kun 2 % anmeldt
Ved systematisk registrering af stikuheld ved 861 gynækologiske, ortopædkirurgiske og organkirurgiske operationer i 1991, fandt man, at der forekom stikuheld ved 5,7 % af alle operationer. Størsteparten ramte kirurgen eller dennes assistent. Kun 2 % af uheldene blev anmeldt som arbejdsskade til sikkerhedsorganisationen. [19]

Også erfarne har uheld 
Ved en systematisk registrering af stikuheld  ved 351 thoraxkirurgiske operationer og endoskopier på Rigshospitalet fra 1992 registreredes stik- og snitskader ved 23 % af alle operationer. Størsteparten ramte kirurgen eller assistenten. De skadelidte havde oftest mange års kirurgisk erfaring (mere end 5 år). [21]

Praktiserende Læger
I en undersøgelse publiceret i 1998,  foretog man over en periode  en systematisk registrering af stikuheld blandt praktiserende læger. Her fandt man en hyppighed på 0,66 stikuheld pr. læge årligt. [36]

I en landsdækkende undersøgelse af lægers arbejdsvilkåri 1999  angik et af spørgsmålene arbejdsskader. Her angav 18 % at de havde haft et eller flere stikuheld indenfor det sidste år. Kun 19 % havde anmeldt uheldene. [37]

Medicinstuderende
I en spørgeskemaundersøgelse blandt medicinstuderende fra 2001 undersøgte man hyppigheden af stikuheld på 7-9 semester og fandt en hyppighed på 0,44 – 1.05 stikuheld/ studerende pr. år afhængig af semester. [35]

Undersøgelser blandt sygeplejersker

I en spørgeskemaundersøgelse af sygeplejersker arbejdsmiljø i 2007 havde 7 % af 4470 sygeplejersker været udsat for mindst 1 stikuheld indenfor det seneste år. Af disse blev 65 % anmeldt som arbejdsulykke [42]

Undersøgelser af uheldshyppighed blandt flere forskellige faggrupper

Viden om hyppigheden af stikuheld blandt jordemødre, social- og sundhedsassistenter og øvrige faggrupper stammer primært fra opgørelser af anmeldte eller behandlede stikuheld, hvor de indgår som en af de undersøgte grupper.

Undersøgelse på Odense universitetshospital
I undersøgelsen fra 2014 af uheld vurderet på Infektionsmedicinsk ambulatorium kiggede man nærmere på de 198 uheld i 2012 (90 % stikskader og 10 % anden blodeksposition). Hyppigheden af uheld pr. fuldtidsansat i faggruppen pr år var signifikant højere blandt bioanalytikere og jordemødre (hhv. 0,108 og 0,101) sammenholdt med sygeplejersker hvor den var 0,045. Der var ikke signifikant forskel på hyppigheden blandt sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter og studerende [43].

Tal fra 16 sygehuse
I en opgørelse af anmeldte uheld på 16 sygehuse rundt om i Danmark i 2001 var antal anmeldte stikuheld pr. fuldtidsansat pr. år:

 • 0,06 for bioanalytikere
 • 0,04 for sygeplejersker
 • 0,03 for læger
 • 0,02 for social- og sundhedsassistenter/ sygehjælpere

Opgørelsen medregner uheld på nåle, der ikke er forurenet med blod eller vævsvæske. [38]

Opgørelse på Glostrup Sygehus
I en undersøgelse på Glostrup Sygehus fra 1994 foretog man en opgørelse af personale, der havde henvendt sig på skadestuen på grund af stikuheld og anden eksposition for blod i en 4 års periode. Ved beregning af uheldshyppighed skelnede man ikke mellem stikuheld og udsættelse af blod på slimhinder eller beskadiget hud, men 93 % af uheldene var uheld med stik eller snit.

Den årlige hyppighed af stikuheld + eksposition for blod på slimhinde eller beskadiget blod pr. fuldtidsansat var:

 • 0,110 blandt jordemødre
 • 0,093 blandt læger
 • 0,084 blandt bioanalytikere
 • 0,068 blandt sygeplejersker
 • 0,025 blandt sygehjælpere
 • 0,024 blandt portører
 • 0,016 blandt hospitalsmedhjælpere [30] 

Infektionsmedicinsk, Hvidovre
I en spørgeskemaundersøgelse publiceret 1993 blandt personale på en infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital var den årlige hyppighed af stikuheld pr. ansat:

 • 0,11 blandt sygeplejersker
 • 0,34 blandt læger

35 % af uheldene var blevet anmeldt som arbejdsskade. [25]

Holstebro
I en opgørelse fra 1996 af anmeldte stikuheld på Holstebro Centralsygehus i en to års periode suppleredes med en retrospektiv spørgeskemaundersøgelse blandt 525 sygeplejersker og 50 bioanalytikere. Her spurgte man, hvor mange uheld personerne havde oplevet i den samme to års periode.

Spørgeskemaet afslørede følgende årlige forekomst af stikuheld:

 • 0,16 pr. sygeplejerske
 • 0,24 pr. bioanalytiker

Sygeplejerskerne havde anmeldt 42 % af deres uheld, mens bioanalytikerne havde anmeldt 26 %. [29]  

Der er flere undersøgelser om stikuheld og anden eksposition for blod i litteraturlisten.


Senest revideret den 29. maj 2024