Del: - -

Forebyggelse i praksis

Alle ansatte skal kunne udføre deres arbejde på en måde, så de undgår stikuheld og dermed risikoen for at blive smittet.

Dette skal ske gennem risikovurdering, sikre arbejdsrutiner, benyttelse af udstyr med indbyggede sikkerhedsmekanismer, personlige værnemidler og vaccination, når det er

 relevant. Personalet skal være oplyst om smitterisici og skal uddannes/oplæres i sikre arbejdsrutiner og forholdsregler i tilfælde af stikuheld.

Arbejdsmiljøorganisationen spiller en central rolle i dette arbejde. Lovgivning, såvel national som international, skal overholdes.
Et EU-direktiv (2010/32/EU), der er gældende fra 11. maj 2013, foreskriver en række tiltag der skal forebygge stikskader og fremme god praksis. Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeren har december 2012 vurderet, at Direktivet må anses for gennemført ved allerede gældende regler på arbejdsmiljøområdet.

Sikkerhedsprodukter får en mere og mere central plads i forebyggelsen og beskrives derfor i et særligt afsnit – se ”Sikkerhedsprodukter”

Indhold:

Lovgivning vedrørende forebyggelse
National og international lovgivning vedrørende forebyggelse af stikskader skal overholdes

Undervisning og oplysning 
Undervisning og oplysning er hjørnesten i forebyggelse af stikuheld og smitte.

E-learing
Læs om Region Hovedstadens digitalt e-learning kursus i sikre procedurer, når der skal stikkes. Eller gå direkte til kurset her.

Kritisk gennemgang af afdelingen
Det er en god ide at foretage en kritisk gennemgang af afdelingens indretning, udstyr, arbejdsgange m.v.

Vaccination
Sundhedsstyrelsen anbefaler hepatitis b vaccination forud for eksposition til personalegrupper med særlig risiko.

Kampagner og projekter 
Som supplement til det løbende forebyggende arbejde kan det være relevant at lave en særlig indsats, i form af et afgrænset projekt. 

Konkrete eksempler til inspiration
Eksempler på større og mindre danske projekter og kampagner.

Plakat og foldere 
Her kan du finde plakater og foldere.


Senest revideret den 29. maj 2024