Del: - -

Metoder Mod Vold

Har I udfordringer med konflikter, trusler og vold på jeres arbejdsplads? ´Metoder Mod Vold` er et videns- og inspirationsværktøj som skal støtte jer i at håndtere og forebygge voldsomme hændelser i arbejdet med borgere.

www.metodermodvold.dk finder I inspiration fra en række arbejdspladser, der har gjort noget ved vold og trusler. Metoder Mod Vold giver jer helt konkrete metoder og redskaber til at forebygge konflikter, når I arbejder med borgere med særlige problemstillinger.

Sitet er henvendt primært til ledelse, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant (TRIO) på arbejdspladser, der beskæftiger sig med borgere med særlige problemstillinger, og som kan være udadreagerende. Andre medarbejdere på arbejdpladsen kan også med fordel se på materialet.

Formålet er at inspirere jer i arbejdet med at forebygge og håndtere voldsomme hændelser på jeres arbejdsplads og tage læring med videre.

Få konkrete værktøjer og få inspiration fra videoer med ledere, medarbejdere og to faglige eksperter, Bjarne Møller fra Vold som Udtryksform samt psykolog Trine Uhrskov fra Sopra.

Find flere videoer og metoder på metodermodvold.dk.

Mere information om Metoder Mod Vold

Trafiklys, Brøset Violence Checklist, Feedback Informed Treatment, Styrket Borgerkontakt, Marte Meo.

Listen her er bare et lille udpluk af metoder, der har tre ting til fælles: De har til formål at styrke det faglige arbejde og forebygge samt håndtere konflikter. De er i brug på danske arbejdspladser, der arbejder med borgere med særlige problemstillinger. Og de bliver beskrevet på det nye website www.metodermodvold.dk.

Vold og trusler kan forebygges, og mange arbejdspladser vil derfor gerne styrke den faglige indsats for at systematisere det forebyggende arbejde mere effektivt. Det er baggrunden for, at KL, FOA, Socialpædagogerne, Sundhedskartellet, Dansk Socialrådgiverforening og 3F har oprettet websitet Metoder Mod Vold.

www.metodermodvold.dk beskrives en række af de mest gængse metoder til arbejde fagligt med voldsforebyggelse og voldshåndtering, og nok så vigtigt: Sitet viser i videoform metoderne i brug ude på arbejdspladserne. Hver metode bliver nemlig belyst gennem en arbejdsplads, som viser metoden i praksis og fortæller om, hvordan metoden blev indført.

Målgruppen for websitet er primært ledere og tillidsvalgte og deres kollegaer, der arbejder med borgere med udadreagerende adfærd.

Metoderne og arbejdspladserne i Metoder Mod Vold afspejler de mange områder, hvor udadreagerende adfærd er et problem lige fra socialpsykiatri og voksenhandicap over misbrug til ældreområdet og forvaltning. Den røde tråd gennem de mange arbejdspladser og metoder, der bliver præsenteret på www.metodermodvold.dk er dog, at jo mere den enkelte borger har kontrol over eget liv og oplever respekt og hjælp til egen mestring, desto mindre er risikoen for, at borgeren bliver frustreret og tyer til vold som udtryksform. Et af de steder, der opfatter voldsforebyggelse som et samarbejde, er botilbuddet Tuesten Huse i Aarhus Kommune. Her bor 18 borgere med svære psykiske diagnoser, sociale vanskeligheder og for manges vedkommende også stofmisbrug.

”Der er ikke tale om et menneske, der vil et andet menneske noget ondt. Ofte opstår konflikterne i afmagt eller frustration, og vores udgangspunkt er, at hvis der sker noget voldsomt her for en af vores beboere, så er der noget, vi sammen ikke har opdaget i tide,” siger boformsleder Kenneth Sandell Henriksen. 

Tuesten Huse er en af de arbejdspladser, der har valgt en meget struktureret tilgang til det konfliktforebyggende arbejde. Her bruger man eksempelvis metoden Feedback Informed Treatment til at sikre, at der hele tiden er fokus på borgerens trivsel og hermed sænke konfliktniveauet.

De forskellige metoder på www.metodermodvold.dk har hver deres fokus og fordele og kan ofte bruges parallelt. Ens for dem alle er dog, at det er vigtigt med en fælles tilgang.

”Det er vigtigt med en fælles tilgang på arbejdspladsen. På den måde kan vi tage en fagligt kvalificeret dialog om vores metoder, som rækker ud over ’det synes jeg plejer at virke’. Vi får en fælles faglighed,” siger Bjarne Møller fra projekt Vold Som Udtryksform.

Han har i mere end 20 år beskæftiget sig med voldsforebyggelse og optræder på sitet i en række videoer med gode råd sammen med psykolog Trine Uhrskov. Hun påpeger, at voldsforebyggelse ikke kun er en fordel for medarbejderne.

”Borgere, der har brugt vold føler skyld og skam, og de oplever også, at de fagprofessionelle tager afstand fra dem. Det ødelægger den arbejdsalliance, der skal være mellem borgeren og den fagprofessionelle, og det udhuler derfor grundlæggende det faglige arbejde. Derfor er det i mindst lige så høj grad i borgerens interesse, at vi forebygger vold og trusler,” siger Trine Uhrskov.

Metoder Mod Vold har besøgt arbejdspladser fordelt over hele landet og præsenterer følgende metoder: LA2, Feedback Informed Treatment, Styrket Borgerkontakt, Safewards, Marte Meo, BVC i kombination med Mestringsskema, Trafiklys og Low Arousal. Sitet sætter desuden fokus på alenearbejde i specialteam samt arbejdet med beredskabsplaner.


Senest revideret den 06. august 2020