Del: - -

Opfølgning på digital chikane

Det er arbejdsgiverens og ledelsens opgave at følge op, når en medarbejder oplever digital chikane. Det er vigtigt at sikre dokumentation for det, der er sket, få det krænkende slettet og at yde støtte til den person, det er gået ud over.

Digital chikane et arbejdsmiljøproblem, som skal forebygges og håndteres af ledelsen. Samtidig skal arbejdspladsen tage hånd om ofre for digital chikane og give den fornødne hjælp og støtte blandt andet i form af psykisk førstehjælp. 

Sørg for dokumentation

Når en person rammes af digital chikane, kan det være fristende at slette det krænkende opslag eller den ubehagelige mail med det samme. Men der er helt afgørende, at hændelsen straks bliver dokumenteret og fastholdt.

Det er let at gemme en e-mail eller en sms på telefonen. Men det er mere kompliceret at sikre dokumentation for en krænkelse på sociale medier. Et opslag på Facebook eller Instagram kan blive slettet få sekunder efter, at det er lagt op. Men andre kan have nået at dele, kopiere og citere det, så det får sit eget liv.

Tag et skærmbillede: Alle medarbejdere og ledere bør vide, hvordan de tager et skærmbillede og sikrer dokumentation af en krænkelse:

 • På en PC tages et skærmbillede ved at trykke på 'PrtScr' på et almindeligt tastatur og derefter indsætte billedet i et word-dokument.
 • På en Mac tages et skærmbillede ved at trykke på Cmd+Skift+3 og billedet gemmes på skrivebordet eller i den mappe, hvor du gemmer downloads.
 • På telefon og tablets afhænger det af fabrikatet, og af hvilken version af styresystemet, der anvendes. Tjek på nettet, hvordan man tager et billede af skærmen, og hvordan man gemmer det eller sender det videre.

Leder og arbejdsmiljøorganisation skal inddrages

Hvis man oplever digital chikane, bør man straks gå til sin leder eller arbejdsmiljørepræsentant med sagen. Den ramte medarbejder har brug for, at arbejdspladsen 'tager sagen på sig'. Særligt i grove sager, er det vigtigt, at arbejdspladsen tager ansvar, og at ledelsen handler hurtigt og offensivt over for krænkeren.

Lederen eller den person, der yder psykisk førstehjælp, skal støtte op om medarbejderen og drage menneskelig omsorg. Vær opmærksom på, om medarbejderen har brug for ikke at være alene, eller om vedkommende har brug for psykologhjælp.

Opfølgning: Ledelsens opgaver

Det er ledelsens opgave at kontakte krænkeren og kræve chikanen stoppet og de digitale krænkelser fjernet. Det er ikke en opgave, som den krænkede selv kan eller skal løse.

 • Hjælp til den krænkede: Lederen og arbejdspladsen skal støtte op om den krænkede og drage menneskelig omsorg for ham eller hende - også i tiden efter episoden. Arbejdspladsen sikre, at der er psykisk førstehjælp umiddelbart efter episoden.  I skal samtidig vurdere, om den krænkede har brug for professionel psykologhjælp.
 • Kontakt til krænkeren: Lederen eller en anden udpeget af ledelsen kan tage kontakt til krænkeren og forlange, at vedkommende fjerner de krænkende opslag eller indlæg og stopper chikanen. Vær tydelig om, at konsekvenserne kan være en politianmeldelse.
 • Fjern opslag fra sociale medier: De krænkende opslag eller indlæg bør fjernes. I mange tilfælde vil den krænkede selv fjerne ytringerne efter en henvendelse. Men ofte lever krænkelserne videre på fx sociale medier. Både Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn og andre sociale medier har procedurer for, hvordan man kan anmelde digitale krænkelser og få dem slettet. De præcise regler og procedurer bliver jævnlig ændret og opdateret. Derfor er det svært at give en præcis guide til, hvordan I skal gøre. Men det vigtigste er, at den krænkede ikke selv skal bære ansvaret for, at krænkelsen fjernes.
 • Fjern opslag fra hjemmesider og blogs: Er krænkelsen fremsat på en hjemmeside eller en blog, og er det umuligt at få ophavspersonen i tale, kan udbyderen af hjemmesidens hosting kontaktes og gøres opmærksom på det ulovlige indhold, som webhotellet lægger serverplads til. Tjek hvor domænet er hostet, for eksempel gennem dk-hostmaster.dk eller Who.is. Kontakt derefter udbyderen, hvis navn vil fremgå af registreringen. Man kan tillige anmelde en hjemmeside til Klagenævnet for Domænenavne.

  I yderste tilfælde kan det være nødvendigt at gå til domstolene og anmode om et fogedforbud.
 • Anmeldelse som arbejdsulykke: Digitale chikane kan både medføre en arbejdsulykke og en erhvervssygdom. Begge dele skal anmeldes, men der er forskellige regler for, hvem der skal gøre det: Arbejdsulykker skal anmeldes af arbejdsgiveren, mens erhvervssygdomme skal anmeldes af den skadelidtes egen læge, special­læge eller tandlæge. Læs mere om anmeldelse af arbejdsulykker
 • Anmeldelse til politiet: Hvis krænkelsen er så alvorlig, at den har karakter af en overtrædelse af straffeloven, skal den anmeldes til politiet. Det skal ske indenfor 72 timer, hvis den krænkede skal have mulighed for at søge erstatning efter offererstatningsloven.

  Offererstatningsloven giver mulighed for at give erstatning ud over, hvad der kan dækkes via arbejdsskadesystemet, fx godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det er den skadelidte selv, der skal søge offerer­statning. Se nærmere her. Bemærk: Anmeldelse efter Offererstatningsloven erstatter ikke arbejdsgiverens pligt til at anmelde til Arbejds­tilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Følg op i fællesskab - og brug APV'en.

Når der er faldet lidt ro på situationen, er det en god idé, at I drøfter episoder af digital chikane i medarbejdergruppen.

Hvis den digitale chikane foregår internt på arbejdspladsen, skal I iværksætte forebyggende foranstaltninger og opdatere jeres APV. Ved at tale om digital chikane som et arbejdsmiljøproblem og få det indarbejdet i APV’en bliver det hele arbejdspladsens problem og ikke den enkeltes.


Senest revideret den 16. maj 2024