Del: - -

Særlige erhverv: Laboratorier

Bioanalytikere anvender ofte engangshandsker i mange timer hver dag. Der kan derfor være en risiko for at udvikle eksem på hænderne, enten pga. irritation fra handskerne eller pga. allergi overfor latex eller gummikemikalier. Samtidig er der også krav om hyppig håndhygiejne. I mange laboratorier har man indført et begreb, som kaldes ”rene og urene zoner”.

I de rene zoner risikerer man ikke udsættelse for smitte, og her er det ikke nødvendigt at bære handsker. I de urene zoner er der derimod risiko for smitte, og her er man nødt til at arbejde med handsker. Eksempler på rene zoner er skriveplads og tastatur, mens det sted på arbejdspladsen, hvor analyseglas og kemikalier befinder sig, defineres som uren zone.

Hvad kan arbejdspladsen gøre?

På laboratorierne bør der være skriftlige retningslinjer, som alle er bekendt med, vedr. færden i rene og urene zoner og vedr. brug af egnede handsker til forskellige arbejdsprocedurer. Personlige værnemidler bør være frit tilgængelige, f.eks. forskellige slags beskyttelseshandsker og bomuldshandsker.

Hvad kan du selv gøre?

  • Følg de ti gode råd om hudpleje fra Videncenter for Allergi.
  • Respekter rene og urene zoner også selv om du har travlt, f.eks. skal handskerne af, når du tager telefonen. Du har også et ansvar for dine kolle­gers sikkerhed i forhold til smitte.
  • Brug handsker i så lang tid det er nødvendigt, men i så kort tid som muligt.
  • Sørg for at have kendskab til handskernes gen­nemtrængelighed for forskellige kemiske stof­fer.
  • Latexhandsker skal være pudderfri.
  • Handsker af syntetisk gummi kan i mange til­fælde anvendes, såfremt man ikke ønsker at bruge latexhandsker.
  • Alkoholbaseret hånddesinfektion kan anven­des i stedet for håndvask med vand og sæbe, når hænderne ikke er våde eller synligt forure­nede.
  • Søg læge hurtigt, hvis du oplever hudproblemer.

Senest revideret den 7. august 2020