Kort om besøgsteamet

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte forebyggelsen i system. Vi tilbyder udvalgte brancher et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Kort om besøgsteamet
Del: - -

BFA’s besøgsteam giver hjælp til selvhjælp i Vordingborg Kommune

Gentagende besøg med workshops og dialoger har klædt Vordingborg Kommunes Center for Socialpædagogik på til bedre at hjælpe sig selv. Sammen identificerede de bagvedliggende årsager til de ergonomiske udfordringer og fik koblet de rette værktøjer på til at ændre på tingene.

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Da Trine Billum og Susanne Halle fra BFA’s besøgsteam skitserede centrets enheder og fordeling af ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter på væggen, skete der noget. Det var på et møde med netop ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter fra Vordingborg Kommunes Center for Socialpædagogik.

Snakken gik på, hvem der ved noget om ergonomi, og hvem der gør hvad, når det handler om arbejdsmiljøarbejdet. Skitsen på væggen gav et helikoptersyn på deres egen organisation, og øjnene åbnede sig for noget, de ikke alle selv havde set: Man manglede samme visualisering på gruppen af forflytningsvejledere. Forflytningsvejlederne med faglig viden og ressourcer, som på det tidspunkt ikke var indtænkt ej heller i selve mødet.  En af deltagerne udbrød noget i stil med:

”For Søren da, vi har jo egne ressourcer og viden, som ikke engang er med i dag. Vi mangler jo forflytningsvejlederne.”

BFA’s værktøjer gør organisationen stærkere sammen

Det var en erkendelse, som skulle vise sig at få væsentlig indflydelse på centerets måde at arbejde med ergonomi på.

”De har fået flere venner,” som Susanne Halle siger.

’Vennerne’ er siden blevet aktiveret i den proces, som besøgsteamet har sat i gang. Venner som er sparringspartnere og hjælp og støtte i det daglige arbejde omkring borgerne. De er blevet bedre til at involvere hinandens viden og ressourcer. De er populært sagt blevet stærkere sammen, og det har fået antallet af medarbejdere, der var udfordret ergonomisk, til at falde. I en APV fra april-maj er andelen af medarbejdere, der er ergonomisk udfordret ved forflytninger og bespændinger, faldet fra 90 procent i sidste års APV til under 20 procent i år.

Venner, som allerede var i organisationen, men som ikke havde øje for konkret og i det daglige.

Læs: Når borgerne kan selv, er arbejdet ikke så hårdt

Det var en ambition fra centrets øverste chef at få venner og få øje på hinandens kompetencer. Besøgsteamet understøttede ønsket og fik det til at gå i opfyldelse.

Øvelsen med skitseringen af deres organisation var en af de første, som besøgsteamet tog op af værktøjskassen, da de mødtes med Center for Socialpædagogik. Metoden hedder ’Hav føling med organisationen’ og er en del af materialet ’På forkant’. Materialet er egentlig udviklet med henblik på at fremme samarbejdet om det psykiske arbejdsmiljø, men kan lige såvel bruges, når man tager udgangspunkt i ergonomiske arbejdsmiljøudfordringer.

Det er måske ikke lige der, en arbejdsmiljøorganisation på egen hånd ville starte, når der er udfordringer med ergonomien. Men tingene hænger sammen og mange ting spiller ind i arbejdsmiljøet. Og besøgsteamet har et overblik over BFA’s mange værktøjer, og kan udvælge dem, som kan havde den største, gavnlige effekt. Det giver mening i netop denne situation.

”Da vi fik henvendelsen fra Vordingborg, var det meget specifikt og handlede blandt andet om bespændinger i bussen. Så spurgte vi nysgerrigt til, hvad ledelsen ville, og hvordan de i forvejen arbejder med arbejdsmiljø, hvilke personer de involverer, og hvordan de arbejder med forflytning,” forklarer Trine Billum.

Efter et indledende møde med centerchef, arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøkoordinatoren, var det klart, at der var brug for at få øje på de kompetencer og den viden, som allerede var i organisationen. Det ville ikke være virkningsfuldt bare at fortælle det til dem. De skulle selv erkende det.

Derfor kom værktøjet ’Hav føling med organisationen’ i spil som det første.

Hjælp til selvhjælp

Det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvilket forløb og hvilke værktøjer BFA’s besøgsteam kommer med. Det afhænger af arbejdspladsens størrelse og behov.

I Vordingborg blev det til flere møder à tre timer for alle ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Efter det første møde kom forflytningskoordinator og -vejledere med. Det blev til i alt over 20 personer med kasketter i arbejdsmiljøarbejdet fra botilbud, udekørende teams, aktivitetshuse, værksteder og sociale virksomheder.

Med så stor og spredt en organisation var det essentielt, at deltagerne ikke bare lærte at bruge et par værktøjer, men at de lærte at bringe forandringer ind i organisationen.

”De troede, de kun havde et konkret behov for at få hjælp til problemet med bespændinger. Men de havde mere brug for hjælp til selv at kunne løse problemet. Da de erkendte, hvordan de involverede hinanden og borgernes ressourcer, så fandt de ud af, hvordan de kunne løse det og mange andre problemer selv,” siger Susanne Halle.

Trine Billum tilføjer:

”De skulle gå fra møderne med lyst og gejst til at arbejde med det bagefter. Derfor havde vi fokus på at fastholde og øge deres bevidsthed om egen mestring. Kompetencer og evner, som allerede var til stede og som blot skulle bringes i spil.”

God tid og fælles sprog til at anvende værktøjerne

På det andet møde arbejdede de med BFA’s værktøj ’Brug borgeren som ressource’. Her blev forflytningsvejledernes kompetencer tydelige, og forflytningskoordinator har siden været med til personalemøder i alle afdelinger for at introducere et helt nyt mindset. Hvor man går fra at servicere borgerne til at aktivere dem til gavn for begge parter.

På det tredje møde blev værktøjet ’Arbejd efter et årshjul’ introduceret. Det er ligesom den første øvelse en del af materialet ’På forkant’. Det handler om at få overblik over arbejdsmiljøopgaverne hen over året. Her havde de blandet andet en dialog om at arbejdsmiljørepræsentanter og forflytningsvejledere skal mødes mindst en gang om året.

På det fjerde og sidste møde, som blev holdt 4. oktober 2023, blev der fulgt op på, hvordan metoderne var blevet anvendt og blevet en del af hverdagen omkring borgerne.

Det samlede forløb har varet omkring et år. Det har givet god tid til at implementere værktøjerne mellem møderne.

”De har desuden fået et fælles sprog til at tale om de ergonomiske udfordringer, som de kan bruge fremover. De har for eksempel fået fælles fundament og forståelse for, hvad ’en ressource’ er, og hvordan det spiller positivt ind på deres arbejdsmiljø,” siger Susanne Halle.

Kontakt BFA’s besøgsteam

BFA’s besøgsteam er et resultat af en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om at styrke arbejdsmiljøet på en række udvalgte områder som er ergonomi, vold/krænkende handlinger samt ubalance i krav og ressourcer. Besøgsteamet henvender sig til daginstitutioner, døgninstitutioner, hjemmepleje, hospitaler samt undervisningsområdet.

Hvis man er en større arbejdsplads og i tvivl om, besøgsteamet kunne være en mulighed, så har Susanne Halle et råd:

”Ring til os. Tvivl skal ikke være en stopper. Der er udfordringer alle steder. Måske kan vi se tingene fra et nyt perspektiv og hjælpe med at forebygge eller mindske en belastning. Og tiden behøver ikke gå fra det arbejde, man gør i forvejen for at skabe et bedre arbejdsmiljø. Vi kan tappe ind der, hvor man måske allerede mødes eller følger op, fx i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse eller efter en APV- og trivselsmåling. Og så er der jo tid at spare, hvis man lykkes med det forebyggende arbejde.”

Der er 6 arbejdsmiljøkonsulenter med forskellige faglige baggrunde i besøgsteamet, og når der er taget beslutning om at lave en indsats, sættes der gerne et hold på to arbejdsmiljøkonsulenter. Besøgsteamet dækker hele Danmark.

“Hvis I vil søge om at få besøg af BFA’s besøgsteam, skal I sende en kort begrundelse i en online formular, som I finder her. Så kontakter vi jer og aftaler nærmere”, siger Trine Billum og Susanne Halle.

I kan læse mere om, hvem besøgsteamet er, og hvad besøgsteamet kan hjælpe med her.


Senest revideret den 26. oktober 2023