Del: - -

De tre nøglebegreber

De tre nøglebegreber i social kapital er tillid, retfærdighed og samarbejdsevne og kaldes ofte ”de tre diamanter”. Desuden arbejder man med tre typer af social kapital.

Tillid

Tilliden opbygges ved at være troværdig og ved at vise andre tillid – fore eksempel ved at:

 • Handle konsistent, gennemskueligt og forklarligt.
 • Gøre, hvad man siger, og sige, hvad man gør.
 • Uddelegere ansvar og beslutningskompetence til andre.
 • Lytte til andres synspunkter og tage dem seriøst.

At vise tillid betyder ikke, at man skal være naiv eller droppe enhver form for kontrol. Blot, at man som udgangspunkt har tillid til, at medarbejderne kan og vil løse deres opgaver – og at man bruger kontrol meningsfuldt og lærende.

Retfærdighed

Retfærdighed handler på den ene side om, at arbejdsopgaver, løn, forfremmelser og anerkendelse bliver retfærdigt fordelt. Men det er lige så vigtigt med retfærdige processer, det vil sige at tingene går ordentligt for sig. For at ”magtudøvelsen” bliver betragtet som fair, kræver det blandt andet:

 • at alle berørte parter bliver involveret og hørt i processen.
 • at beslutningsgrundlaget er i orden.
 • at alle bliver behandlet med respekt og værdighed.
 • at ingen bliver favoriseret.

Det gælder i hverdagen, men ikke mindst når arbejdspladsen står foran store forandringer eller midt i en konflikt.

Samarbejdsevne

Evnen til at samarbejde om kerneopgaven har to hovedkomponenter: koordinering og kommunikation.

Kendetegnende for god koordinering er fælles mål (kerneopgaven), fælles sprog og viden samt gensidig respekt.

Koordineringen skal understøttes af en kommunikation, der er hyppig, rettidig, præcis og problemløsende.

Ifølge den amerikanske forsker i social kapital, Jody Gittell, er en stærk samarbejdsevne særligt afgørende, når der er brug for at bearbejde og dele mange informationer på arbejdspladsen.
Det kan for eksempel være når:

 • forskellige grupper har hver deres specialviden.
 • faggrupperne er afhængige af hinanden for at gøre et godt stykke arbejde.
 • vigtige elementer i opgaveløsningen ikke kan forudsiges.
 • opgaverne skal løses under tidspres.

Senest revideret den 6. december 2023