Del: - -

Forebyg konflikter i kølvandet på covid-19

Vi reagerer meget forskelligt på det følelsesmæssige pres de mange regler og restriktioner under covid-19 epidemien. Det kan give gnidninger og egentlige konflikter, både i mødet mellem borgere og ansatte og internt på arbejdspladserne. Læs her, hvad I kan gøre for at forebygge og håndtere konflikterne.

Hvorfor kan der opstå konflikter omkring covid-19?

Vi oplever som mennesker de mange restriktioner og regler i forbindelse med covid-19 epidemien meget forskelligt. Nogle er mest trygge ved at følge de regler og henstillinger, myndighederne udskriver (og er optaget af, at andre gør det samme) og ønsker reglerne overholdt - andre er mere pragmatiske eller har en iboende modvilje mod regler og restriktioner. Nogle oplever ikke, at de personligt har så meget at frygte - andre er i risikogrupperne på grund af alder eller helbred, eller de har pårørende som er. Nogle oplever stress, angst eller nedtrykthed over situationen - andre indretter sig lettere efter omstændighederne.

I sammenstødet mellem forskellige oplevelser og virkeligheder under epidemien, kan der opstå misforståelser, irritation eller regulære konflikter: I mødet mellem læreren og eleverne, mellem sosu-assistenten og den ældre, mellem sagsbehandleren og borgeren - eller indbyrdes mellem kolleger på arbejdspladsen.

Konflikter med borgere, brugere, elever o.lign.

I hjemmeplejen, på institutioner, i bussen, på biblioteket, i undervisningsinstitutioner og i den offentlige administration er både borgere og medarbejdere underlagt en lang række regler og restriktioner, som begge parter skal følge. Det kan give gnidninger og konflikter, hvis reglerne er uklare, eller hvis de ikke bliver forstået eller accepteret af brugerne.

Sådan kan I forebygge konflikter:

 • Vær tydelige i kommunikationen udadtil: Hvilke regler gælder her? Hvem har besluttet det? De karakteristiske opslag fra Sundhedsstyrelsen er genkendelige og har autoritet og bør bruges så meget som muligt.
 • Hav klare retningslinjer indadtil for, hvordan I som medarbejdere skal fortolke reglerne. Det gælder især, hvis I har kontakt med børn, psykisk syge, misbrugere, demente eller andre mennesker, som kan have svært ved at forstå og efterleve reglerne.
 • Hav faste interne aftaler om, hvornår og hvordan I kan anmode om hjælp til at håndtere vanskelige situationer.
 • Tag de vanskelige situationer op på personalemøder, så I kan dele viden og erfaringer og få en fælles forståelse af udfordringer og løsninger på netop jeres arbejdsplads.

Konflikter internt på arbejdspladsen

Der kan også opstå gnidninger og konflikter internt i medarbejdergruppen eller mellem ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen. Det vil ofte skyldes, at I har forskellige forventninger eller forskellige opfattelser af, hvad der bør gøres, og hvordan jeres adfærd skal være i forhold til smitte og risiko.

Sådan kan I forebygge konflikter:

 • Drøft i fællesskab, hvordan I skal håndtere situationen, og hvilke regler og retningslinjer, der skal gælde hos jer, så I ikke hver især selv skal fortolke, hvad en sikker adfærd er på jeres arbejdsplads. Hvordan forholder I jer til afspritning, social afstand, hjemmearbejde og andre forholdsregler, som kan beskytte jer mod risiko? Er I enige? Hvis ikke: Hvordan finder I et kompromis, som alle kan leve med?
 • Aftal spilleregler for, hvordan man minder hinanden om det, I har aftalt. Se artiklen Det er ok at rette på en kollega.
 • Gør alle aftaler og retningslinjer skriftlige, så det er tydeligt, hvad I har aftalt. Og søg for, at alle har kendskab til jeres regler og aftaler - også folk udefra (brugere, borgere eller kolleger fra andre afdelinger), som ikke har deres faste gang på arbejdspladsen.
 • Vær rummelige over for hinanden. Vi påvirkes meget forskelligt af corona-situationen, og nogle kan opleve angst, følelsesmæssigt stress og humørsvingninger. Tag hensyn til kolleger, som selv er i en risikogruppe eller som har pårørende, der er.
 • Genopfrisk jeres viden om konflikthåndtering, så I har fælles redskaber til at navigerer i situationen. Se neden for.

Værktøjer til konflikthåndtering:

 • Forstå konflikten: Forskellige typer af konflikter. Konflikter om covid-19 vil ofte være metodekonflikter, der handler om mål, midler og procedurer - altså om hvordan arbejdet udføres og hvilke metoder som bruges til at løse opgaven. De kan også være værdikonflikter, der handler om kultur, normer og om personlige værdier og holdninger. Hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Læs om fem konflikttyper her.
 • Sådan udvikler konflikter sig: Flere typer af konflikter er ofte til stede i den samme situation, og så er det vigtigt at få adskilt delene og lavet løsninger til hver af konflikttyperne. Læs om konflikttrappen, konfliktskyhedstrappen og hent et værktøj til at forstå og forebygge konflikter. Læs mere her.
 • Forebyg konflikter: For at være en velfungerende arbejdsplads skal I være i stand til at få noget konstruktivt ud af de modsætninger, som altid vil opstå. Men du kan som medarbejder ikke alene sikre en god konflikthåndtering. Det er en opgave for hele arbejdspladsen. Hent metoder og værktøj her.
 • Håndtering af konflikter: Hvis konflikten er opstået, gælder det om at skabe en god ramme for dialog om, hvad konflikten handler om med de involverede, så de har tillid til og magter at indgå i den svære dialog. Hent værktøjer og metoder til konflikthåndtering her.

Læs mere


Senest revideret den 8. juni 2022