Del: - -

Syv anbefalinger om hygiejne, organisation og ledelse

Covid-19 pandemien har bl.a. vist betydningen af en høj hygiejne og et konstant fokus på at forebygge smitte. Hvordan forankrer vi de positive erfaringer i retningslinjer, kultur og vaner på arbejdspladserne efter pandemien? Uden at det belaster arbejdsmiljøet.

Forebyggelse af smitte handler i vidt omfang om hygiejne - og hygiejne handler igen om andet og mere end håndsprit og god rengøring. Pandemien har lært os, at opmærksomhed fra ledelse og en stærk hygiejneorganisation er vigtige redskaber til at sikre en effektiv forebyggelse af smitte.

Ikke bare i forhold til covid-19, men også i forhold til de 'almindelige' sygdomme som influenza, forkølelse og børnesygdomme.

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke

’Forebyggelsespakke om hygiejne’ fra 2018 indeholder Sundhedsstyrelsens vigtigste anbefalinger til kommunerne om forebyggende hygiejneindsatser samt kommunernes samarbejde med både sygehusene og de praktiserende læger om at forebygge udbredelsen af smitsomme sygdomme og infektioner generelt.

Statens Serum Institut har efterfølgende kortlagt, hvordan kommunerne arbejder med at føre Sundhedsstyrelsens anbefalinger ud i livet. Det er sket i rapporten ’Kortlægning af kommunale hygiejneindsatser i Danmark’ fra 2020.

Rapporten viser, at de fleste af landets 98 kommuner enten allerede har oprettet en egentlig hygiejneorganisation, eller de planlægger at gøre det. Men der er stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner har organiseret deres indsats, og hvor tydeligt indsatserne er forankret i den øverste ledelse og i egentlige politikker.

Syv anbefalinger til en effektiv forebyggelse

Rapporten sammenholder også en række meget konkrete anbefalinger til, hvordan kommunerne bedst kan forankre og organisere en effektiv forebyggende indsats:

  1. At alle kommuner snarest etablerer en formel, tværgående og ledelsesforankret hygiejneorganisation med hygiejneansvarlige med specialkompetencer, som kontinuerligt kan understøtte den kommunale hygiejneindsatspå såvel det strategiske som det udøvende niveau.
  2. At der indgås en formel fælles-regional samarbejdsaftale med de infektionshygiejniske enheder på regionernes hospitaler om infektionshygiejnisk rådgivning minimum på basisniveau.
  3. At alle kommuner sikreren kontinuerlig prioritering af forebyggelse på hygiejneområdet særligt inden for børne- og ungeområdetog ældreområdet tilpasset kommunens demografi, både på kommunens strategiske og udøvende niveau.
  4. At der i kommunerne udpeges hygiejnekoordinatorer, som repræsenterer alle fagområder, samt at hygiejnekoordinatorerne uddannes og gives kontinuerlig adgang til viderekompetenceudvikling.
  5. At kommunerne indgår i et netværksbaseret samarbejde og erfaringsudveksling med relevante infektionshygiejniske samarbejdspartnere.
  6. At der på politisk og ledelsesmæssigt niveau kontinuerligt sættes fokus på at definere en kommunal hygiejnepolitik og en synlig infektionshygiejnisk organisationsstruktur.
  7. At kommunernes evaluering af egne hygiejneindsatser styrkes og underbygges, eksempelvis ved at deltage i HALT-projektet, hvorved et struktureret og sammenligneligt kvantitativt billede giver en status for infektioner på plejehjem.

Hent materialer:

Læs mere:


Senest revideret den 21. august 2023